img
Admin 02 Aralık 2017

2017/8 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 05.09.2017                Karar No: 2017/08 EYLÜL
Meclis Başkanı       : Erdal SARI

Üyeler               : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.
Katılmayan Üyeler: 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Eylül ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Karaağca Üstkol mevkiinde ki 5198 parsel sayılı yerle ilgili mevzi imar planının (Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı) kabul ve onaylanmasının gündeme alınması konusundaki meclis üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN ve arkadaşlarının teklifi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde teklif oy birliğiyle kabul edilerek aynı madde içerisinde görüşülmesine geçildi ve meclis başkanı söz aldı söz konusu hali hazır uygulama ve nazım imar planına 5198 sayılı parsel üzerinde yapılmasının uygun olacağını ayrıca parselle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca KAMU YARARI kararı alındığı ve belgelerin mevcut olduğu bildirildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı belediye kanununun 18. (c- u) maddeleri ile 3194 sayılı imar kanununun 8. b. Maddelleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif ve kabul onaylanma hususu OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesi 2. Etap TOKİ Karşısı Ada:205 Parsel:1’ de kayıtlı park alanına “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Kaymakamlık Makamının 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Tertip Komitesi Başkanlığınca 10.07.2017 Tarih saat 14:00’ de alınan kararın içeriğinde Altunhisar Belediye Başkanlığı Koordinesinde İlçemizde 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI oluşturulması karara bağlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihi Perşembe Günü Saat:11:00’ de ise İlçe Halkımıza da ilan yapılarak kaymakam beyin başkanlığında tabela ve fidan dikim etkinliğinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu park alanına 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesinde 3804 sayılı parsel ve Sağlık Mahallesi 2771, 2772, 2773, 2774 ve 2775 sayılı parseller üzerinde imar tadilatı yapılmasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İstiklal Mahallesinde 3804 parsel bitişiğinde önceki imar planında 5 metre genişliğinde yer alan iki ayrı yolun (5+5 10) on metre genişlikte düzenlenmesi ve yeni 10 metrelik yolun imar mevzuatına uygun hale getirilmesi ayrıca Sağlık Mahallesinde önceden sehven yeşil alana dönüştürülen söz konusu yerlerdeki konut sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilerek bütünlük sağlanması ve vatandaşların özel mülkiyetlerine yapı, tadilat, tamirat vb. müracaatlarının yasal hale getirilmesine uygun olacağını bildirdi ve söz talebi olup olmadığı soruldu söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu parsellerin yer aldığı alanlar üzerinde imar tadilatı yapılması hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c), (e) ve (u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (a) bendi ile 9, 19. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde içme ve kullanma suyu hizmetlerinde ön ödemeli akıllı sayaç uygulamasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce 2014/11 Sayılı Meclis Kararının 7. Maddesi Doğrultusunda TEKSAN firması ile protokol ve sözleşme imzalanmış ancak ilgili firmanın sayaç tedariki ile satış sonrası hizmetler konusunda sözleşme hükümlerini sağlıklı bir şekilde yerine getiremedikleri görülmüş mağduriyet yaşandığını ve gerekli ihtarlarının yapılmasına rağmen aksaklığın devam ettiğini ve çözüm olarak gerekli araştırmaların yapılarak tüm abonelerin mekanik sayaçlarının tamamının sökülerek başka bir yüklenici eli ile Belediyemizce temin edilecek ön ödemeli kartlı sayaçlarla değiştirilmesinin kamu yararına olacağını ve mağduriyetleri gidereceğini ve su tasarrufu sağlayacağını, alternatif birden ziyade firma ile de sözleşme yapılması kalite fiyat ve teknik servis hizmetlerinde rekbet oluşturulması tahakkuk ve tahsilatlara ise kolaylık getireceğini bütünlük sağlanması açısından belediyemizin yüklenici olarak görev almasını gerekirse sayaçların toptan satın alınarak 8-16 ay aralıklarında taksitli olarak abonelere bağlanması ve tüm abonelere dini tesisler, okullar dışında ön ödemeli sayacın zorunlu olmasının ve tüm konut, işyeri vb. kurum ve kuruluşların kapsama dahil edilmesini, kanunla ve çeşitli kararlarla kapsam dışında olanların ve olabileceklerin (örneğin mabetler gibi) haklarının saklı kalmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra önceden öngörülmeyen sorun, sıkıntılar ve detaylar çıkması halinde belediye encümenine karar alma,   Belediye Başkanına ise imza yetkisi verilmesi hususları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a, 15/a, 18 (d, e, g, j, n, t) maddeleri ve bentleri ile aynı Kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklifler OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 7- Belediyemiz adına tapu tescilli 234 ada parsel:1’ de kayıtlı taşınmaz ile 2832, 208, 209 ve 210 parsel numaralı parsellerin hazine adına tescilinin yapılması ayrıca Belediye Başkanına Sulhname ve mahsuplaşma yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Uzun yılları takiben belediye akaryakıt istasyonunun konut alanının ticari alana dönüştürülmeden kurulduğu gerekçesiyle fark bedeli olarak maliyeye ödenmesi istenilen yaklaşık 460.000TL dört yüz altmış bin Türk lirası için maalesef şu ana kadar kalıcı bir çözüm sağlanamadığı ve bu konunun kökten çözülmesi gerektiği 2823 parsel sayılı 2454m2 öğretmen evi arsası ile 208,209 ve 210 parsel sayılı yerlerin tarla vasfında olduğu içerisinde herhangi bir mezar veya kalıntısının bulunmadığını, kadimden beri sürülüp ekildiğini, imar alanı dışında olması sebebiyle imar tadilatının yapılamadığını, İlçemiz Orta Mahalle 2823 parselde kayıtlı öğretmen evinin bulunduğu yüz ölçümlü taşınmaz ile 208, 209 ve 210 sayılı parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.07.2017 tarih ve 21105 sayılı yazısına istinaden karşılıklı uzlaşma sağlanarakve mahsuplaşma yapılarak hazine adına tescil edilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 11. Maddesinin 3. Paragrafı doğrultusunda hazine adına tescil işleminin yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi doğrultusunda Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan Akaryakıt İstasyon fark bedeli ödemesi için SULHNAME ve MAHSUPLAŞMA için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Tabiat Turizmi Eylem Planı doğrultusunda Doğa koruma ve Milli parklar Adana 7. Bölge Müdürümüz Sayın Etem BOZ yardımcısı Sn. Mustafa KANDIRMIŞ Orman ve Su İşleri İl Müdürü Sn. Turgut KOÇAK ve Yaban hayatı korumadan oluşan görevli heyeti ile 08.07.2017 tarihi Cumartesi günü Çiftlik İlçemiz Kitreli Köyümüzden başlayarak Uyuz Göleti, Mescitli, Başyayla, Şahin yurdu, Zindan Vadisi, Yeşilyurt Köyü, Ömerli deresi, İlçe merkezi doğal çilek bahçeleri, Sıra Çakıl han, Kınık Tepesi ( höyük), Bayat köyü ve Çukurkuyu beldesinde Kahraman Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR' in Kabrinde son bulacak şekilde talep ettiğimiz ( Trekking ) Tabiat yürüyüş (rotası) konusunda tüm parkurun yerinde inceleme ve tespitlerinin yaporuma ve Milli parklar Adana 7. Bölge Müdürümüz Sayın Etem BOZ yardımcısı Sn.Mustafa KANDIRMIŞ Orman ve Su İşleri İl Müdürü Sn Turgut KOÇAK Yaban hayatı korumadan oluşan görevli heyeti ile birlikte tüm parkur ve güzargah üzerinde incelemede bulundular.Turizm Eylem Planı doğrultusunda çalışma yapan Sayın bölge müdürümüz ve heyetine gönülden teşekkürler.Selam ve Dua ile ıldığını, 11 Temmuz 2017 tarihi Salı günü il merkezinde Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK ile Niğde Milletvekillerimiz Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Erdoğan ÖZEGEN başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığını ve ilçemizle ilgili sorunlar ve çözüm yollarının görüşüldüğünü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle İlçe Kaymakamlığımız tertip komitesince hazırlanan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı özüne uygun olarak yoğun bir katılımla unutmamak unutturmamak adına gerçekleştirildiğini, 18 Temmuz 2017 Salı günü belediyemizce Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden talep ettiğimiz 2 bin adet kınalı kekliğin ilçemizi çevreleyen Hasandağı devamı sıralı dağlara salınım yapıldığını, Altunhisar Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir spor tesisleri, otopark, sağlık ocağı tuvaleti ve akaryakıt istasyonunun özellikle dış cephe boyalarının yenilendiğini, Saffet KİRAZCI’ ya ait 4459 ve4461 parsel sayılı dükkan yerlerinin kamulaştırma bedeli olarak 6669 TL’ nin ödendiği ve belediyemiz adına tapu tecil işleminin sağlandığını, belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet 20 tonluk lastik tekerlekli kırıcı aparatı ile birlikte ekskavatör iş makinası ile bir adet 8 tonluk traktör arkası çekimli çok fonksiyonlu arozöz tankının satın alınarak hizmete sunulduğunu, Abdülhamit Han Köprüsü ve bağlantı yollarının ayrıca eksik kalan diğer yerlerle ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile karşılıklı olarak çakıl asfalt protokolü yapıldığını ayrıca ilçenin güney girişi kooperatif evlerinden başlayan Ankara Caddesi ile Belediye Akaryakıt İstasyonundan devam eden Sağlık Mahallesi Soğuk Hava Deposundan sona eren Şehit Abdulkadir Tanık Caddesi için de aynı kuruma sıcak asfalt müracaatı yapıldığını ve protokol ve asfalt bedeli konusunda ilerleme sağlandığını, 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü Ankara İlinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğunu, 5 ve 6. Etap TOKİ konutları konusunda önümüzdeki günlerde para yatırma ve talep toplama işlemlerinin başlayacağını, Altunhisar Sulama Gölet’inin KOP hibe kaynağından kapalı sistem sulama konusunda üçlü protokol imzalarının atıldığı ve gerekçe raporunun tamamlandığını bu süreçten sonra proje ve yapım konusunda İl Özel İdaresi ve diğer kurumların programa alma vb. faaliyetlere geçileceğini 22 Ağustos 2017 günü Orman ve su işleri bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’ nun ilimize bir 14. Tesisin temel atma törenine katıldığını ve bu sırada ise belediye başkanı olarak belediyemizin yazılı talepleri olan Ömerli Deresi taşkın koruma, Altunhisar Gölet’i kapalı sistem ve yenileme ayrıca tabiat turizmini canlandıracak ve Kitreli Köyünden başlayıp Çukurkuyu kasabasından son bulacak “TREEKİNG” tabiat yürüyüş parkuru ile ilgili talebimizi yazılı ve şifa-i olarak zatıalilerine iletildiğini, Ecemiş suyu projesinin ilçemizi de kapsamadığını ve Aksaray İline geçişte yapılacağını ve Sayın bakanımızın şahsına atfen belediye başkanınca kaleme alınan “Zemzem Ruhlu Veysel Hocam” adlı şiirin okunarak takdim edildiğini Belediyemizce alınan tedbirler sayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramının coşkulu ve problemsiz bir şekilde kutlandığını kurban kesimlerinin ise talep eden vatandaşlarımızca belediye kesimhanesinde hijyenik şartlarda yapıldığını, belediyemizce planlanan 5. ve 6. tarım köy ve kaloriferli TOKİ konut yerlerinin jeolojik etütleri için sondaj makinasının ilçemize geldiğini bildirdi, izleyici Mustafa YAZKAN söz aldı. Hizmeti geçmiş tüm belediye başkanlarımızdan hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler diledi ve kaldırımlara daha özen gösterilmesini, mezarlık sulamasına daha çok hassasiyet gösterilmesini yaşayan gazilerimizin de isimlerinin cadde, sokak vb. yerlere verilerek değerlendirilmesini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:35’ da son verildi.

    

 

 Erdal SARI           Yavuz HIRA              Davut MENDİ   
Meclis Başkanı        Katip Üye               Katip Üye