2017/4 Sayılı Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Tutanağıdır

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 07.04.2017                                                                                                     

Karar No : 2017/04

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı  : Erdal SARI

Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,

Hakan DURUKAN, Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Fevzi ACER.

Katılmayan üyeler : Yaşar KUZUCU.

Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Nisan ayı Belediye Meclis toplantısının ilçemize, Niğde’mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ile belediye başkan ve personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) maddesinde yer alan Faaliyet raporunun Meclise sunulmasına geçildi. Meclis Başkan Vekilince 2016 yılı faaliyet raporunun meclise sunulmasını takiben söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Söz konusu rapor 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde Meclis Başkan Vekilince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili rapor oy birliği ile onaylandı ve onaylanan raporun ilgili mevzuat gereğince bir örneği İçişleri Bakanlığına sunulması ve Belediye internet sitesi ile birlikte kamuoyuna da açıklanacağı belirtilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan 2016 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu rapor hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanınca Meclise okunarak bilgi sunuldu, rapor hakkında söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görülerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) maddesinde yer alan yer alan Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Meclis Başkanı Söz aldı Meclis İçinden Üye seçiminin yapılacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu komisyonların oluşturulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (k) ve 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan Bütçe komisyonunun seçimine geçildi ve söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşması ayrıca, bir yıllık süre için geçerli olduğunun kararlaştırılmasını takiben Meclis Üyelerinden ve Parti gruplarından ilgili Komisyona aday olup olmadığı soruldu ve yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde uzlaşma sağlanmak sureti ile Mecliste temsil edilen üye sayıları da göz önünde bulundurularak komisyon için teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Kadir NAZLIKAYA 2. Kerim ARIÖZ, 3. Fevzi ACER açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyeler oy birliği ile bir yıllık süre ile plan bütçe komisyonuna seçilmelerini takiben Çevre ve Şehircilik komisyonunun seçimine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşmasının kararlaştırılmasını takiben yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yine aynı mevzuat çerçevesinde teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Abdulkadir DAĞTEKİN, 2. Yavuz HIRA, 3. Davut MENDİ’ nin isimleri açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyelerin oy birliği ile bir yıllık süre ile Çevre ve Şehircilik Komisyonuna seçilmelerini takiben her iki komisyonun ise aralarından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçmeleri hususu bildirilerek söz konusu her iki komisyon üyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile 32 ve 39. maddeleri gereğince huzur haklarının ödenmesi hususunun karar altına alınmasını takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (6) altı oy yine Meclis Üyesi Hakan DURUKAN (6) altı oyla bir yıl süre ile Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler. 2 (iki) memur üyenin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanınca belirlenerek atanmak üzere diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci (8.) maddesinde yer alan Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Nazım ve Uygula İmar Planı Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş’den 154.150,00-(yüzellidörtbinyüzelli) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesinin (c), (d) ve (u) ve aynı Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu (9.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı 06 Mart 2017 tarihini takiben ilçemize asil kaymakam Sayın Ercan KAYABAŞI’ nın atamasının yapıldığını ve göreve başladığını, il dışından tahsis edilen fidanların ilçemize getirildiğini ve dikimlerinin süratle gerçekleştirildiğini, 03 Mart 2017 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHAEKİ’ nin ilimizi ziyaret ettiğini bakanlığı ile ilgi dört adet talebimizin yazılı olarak zat-i alillerine iletildiğini, şehir içerisindeki 15 adet kent parkının tel örgü çalışmalarına devam edildiğini, belediyemiz öz kaynakları ile DMO aracılığı ile bir adet 80-85 tip Tümosan marka traktör ile aynı usulle ayrıca bir adette ford tourneo connect marka zabıta hizmet aracı alınarak ve trafik tescillerinin yapılarak belediye makine parkına kazandırıldığını, ayrıca 8kw gücünde bir adet jeneratör alındığını, İş-Kur TYP programı doğrultusunda belediyemize tahsis edilen 20 personelin 15.03.2017 tarihi itibariyle çalışmaya başladıklarını, belediye personellerimizden Şamma YALTI ve Murat ÖZDEMİR’ in emekliye ayrıldıklarını belediyemizce ise her iki personelimize teşekkür belgesi takdim edildiğini, ilçemiz Sağlık Mahallesinde planlanan 2+1 ve 3+1 konutlar ile İstiklal Mahallesinde planlanan tarım köy TOKİ konutları için anket çalışmalarına devam edildiğini, yüklenici kurumca çevre yolu aydınlatma projesinin tamamının hayata geçirildiğini ve hizmete sunulduğunu, 26 Mart 2017 tarihinde görevli bulunduğu Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde hain kahpe ve kalleş bölücü terör örgütü elamanlarınca Şehit edilen hemşerimiz ve kahraman kardeşimiz Helikopter ve Uçak Hava Teknisyen Astsubay Başçavuş Gökhan ALTINALANA komutanımızı ilçemize bağlı Ulukışla köyümüzde ilçe kurumları olarak tüm imkanlarımızı kesintisiz seferber etmek suretiyle yoğun bir katılımla 28 Mart 2017 Salı günü defnedildiğini, kaymakamlık, belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz sosyal konutlardan boş kalan 32 adedinin, kuralarının kaymakamlık toplantı salonunda çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini, 30 Mart 2017 tarihi Perşembe günü itibariyle ilçemizde Ayhan Şahenk Vakfı Mobil aracı ve uzman hekimlerince gün boyu genel sağlık muayenesi yapıldığını, Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstünün ve kaidesinin ve çevresinin tamamının bozulup, yıprandığı tespit edilmiş olup büstün yerine heykel konmak suretiyle, belediyemizce yapılan bir proje doğrultusunda düzenleme çalışmalarının başlatıldığını, 31 Mart 2017 Cuma günü Başbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul TÜRKEŞ ile Ankara Milletvekili Sayın Fatih ŞAHİN’ in belediyemizi ziyaret ettiğini, ayrıca Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa ATAŞ’ ın 05 Mart 2017 Çarşamba günü Saat 16:00 itibariyle belediyemizi ve Zindan Vadisi mesire alanını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduğunu, Han Köprüsün’ den başlamak suretiyle Bayat köprüsü istikametine DSİ ekipmanlarınca dere ıslahı yapılacağını ayrıca önceden belediyemize müracaatı yapılan Koru, Altındaş, Hanönü ve Kınık Mevkilerine enerji artırım ve trafo çalışmalarına önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını, Niğde İl Mera Komisyonundan talep ettiğimiz 100.000m2 ilave mezar yeri için talebimizin onaylandığını ve Belediyemize 78.300₺ ot bedeli tahakkuk ettirileceğini bildirdi. Toplantıya izleyici olarak katılan İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI söz aldı. Kendisini tanıtmasını ve çalıştığı diğer yerleri belirtmesini takiben tüm çalışmalar için Belediye Meclisine teşekkür etti, faaliyetlerin, projelerin artarak devam etmesini temenni etti. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ de son verildi.

 
Erdal SARI           Yavuz HIRA              Davut MENDİ
Meclis Başkanı      Katip Üye               Katip Üye 

2017/3 Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

MECLİS KARAR KAĞIDI

  Karar Tarihi:03.03.2017                                                                                          Karar No :2017/3 Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı   : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR.

Katılmayan üyeler : Yaşar KUZUCU

Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Mart ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçe Merkezinde Gerçekleşen Nişan Merasimlerinin Yapılmaması veya Yapılması Halinde İse Takı Sistemi İle Düğün Sonu Gerçekleşen Yüz Açımı Uygulamasının Kaldırılması Hakkında Tavsiye Kararın görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Halkın ekonomik şart ve koşulları ayrıca nişan törenine/katılan ve takı yapan vatandaşların ikinci bir takı yapmamak üzere düğünlere katılmadığı bu şekilde ise düğünlerin coşkulu ve yoğun katılımdan uzak kaldığı dolayısıyla nişanların takısız gerçekleşmesi veya ailelerin kendi aralarında söz yaparak düğüne hazırlık yapmaları, ayrıca nişanlılık döneminin çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerini yakından tanıma süreci olduğunu, nişan ve düğüne kadar çeşitli nişan bozulmalarının söz konusu olduğu takıların ise aileler arasında niza mahkeme hatta cinayete varan sorunları beraberinde getirdiğini, özellikle gençlerin evliliklerinin kız isteme, söz kesme, nişan, Pazar ve bayram yoklamaları, oturma, kabak gecesi, kına gecesi, gelin alma, düğün sonrası ise duvak (yüz açımı) şeklinde zorlaştığını söz konusu görüş, düşünce ve tavsiyeler ışığında nişanın yapılmaması veya takısız yapılması ayrıca düğünün ertesi günü gelinlerin yüz açımı denilen bir ilkel uygulama ile karşı karşıya kalan söz konusu yüz açımı proğramında sonlandırılmasını tavsiye etti. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi ile 18. Maddesinin (p) bendi doğrultusunda söz konusu tavsiyeler açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan İlçemiz Sağlık Mahallesi 237 Ada 1 Parsel ile 244 Ada 1 Parsel Üzerinde İmar Değişikliği Yapılarak Toplu Konut Alanına Dönüştürülmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Önceden söz konusu parsellerin kaymakamlık konutu yapılması konusunda İl Özel İdaresince 21.02.2017 tarih ve 93 sayılı talep yazıları doğrultusunda resmi konut alanı olarak ayrıldığını ancak ilgili kurum amirleri ile iletişim kurularak 21.02.2017 tarih ve 11/93 sayılı yazımıza istinaden 22.02.2017 tarih ve 1784 sayılı cevabı yazılarıyla kaymakamlık lojmanı ihtiyacı bulunmadığı bildirilmiş olup söz konusu parseller üzerinde imar değişikliği yapılmasının ve “TOPLU KONUT ALANINA” dönüştürülmesinin uygun ve kamu yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklif 3194 Sayılı İmar Kanununun 9,15,18 ve 19. Maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c-u) bentleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Altunhisar Sulama Göletinin KOP hibe kaynakları ile kapalı sisteme dönüştürülmesi hususunda Niğde İl Özel İdaresi, DSİ Bölge Müdürlüğü ile Altınyurt Sulama Birliği arasında üçlü protokolün imzalandığını, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içeceklere erişiminin güçleştirilmesi konusunda ilgili görüşümüzün Sağlık Bakanlığına Sunulmak üzere Niğde Valiliğine iletildiğini, kesimhaneye paratoner takıldığını, yangına karşı tedbirler alındığını kesimhane ruhsatının ise ilgili kurumca hazırlandığını mühür ve mühür beratı için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce darphaneye yazışmalar yapıldığını, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 16 bin adet yeni fidan tahsisi yapıldığını 22.02.2017 tarihi itibari ile Afyon Şuhut Fidanlığından 2 bin Ceviz ile 2 bin sedir olmak üzere toplamda 4 bin adet fidanın getirildiğini ceviz fidanlarının halka dağıtımın yapıldığını kalan 12.650,00 (onikibinaltıyüzelli) fidanın ise Trabzon-Of ilçesinden ayrıca önceki tahsisten kalan Konya Altınapa fidanlığındaki 2 bin fidanında önümüzdeki günlerde getirileceğini, 14 Aralık 2017 tarihinde şiddetli fırtınadan zarar gören Şehit Ömer HALİSDEMİR Spor Kompleksinin çatısının tamamen yenilendiğini, İlçemiz Aşağı, Orta ve Yukarı Mahallede mirasçıları tarafından kaderine terkedilen az – orta ve ağır hasarlı binaların içinde bulunduğu alanların uzman ekiplerce yerinde tespit edilmesi amacıyla REHBERLİK talebinde bulunulduğunu, Altunhisar Belediyesi Geleneksel ve Gençlik Spor Kulübü Sporcumuz ilçemizin evladı 28 kiloda Safiye DURUKAN ile 45 kiloda Kevser Nur PALA kızlarımızın Antalya İlinde 05-09 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen minikler ve yıldızlar WUSHU Türkiye Turnuvasında tüm rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlayarak Türkiye Şampiyonu olduklarını ve sporcularımız ve hocalarının belediyemizce ödüllendirildiğini, 21 Şubat 2017 Salı günü saat 10:30’ takiben Niğde Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU başkanlığındaki İl Protokolü ve İlçe Protokolü ayrıca Belediye Başkanları ve Muhtarlarla birlikte İlçenin sorunları ve çözüm yolları konusunda verimli bir istişare toplantısının yapıldığını, Belediyemiz ile P.T.T. Müdürlüğü arasında karşılıklı imzalanan protokol doğrultusunda Belediyemiz logolu 2 bin adet kişisel posta pulu bastırılarak kullanıma başlanıldığını ayrıca ilgili kurumun ilçe merkezine taşınması konusunda araştırma yapıldığını, Han Köprüsü ile Boyalık Mevkii arasında kalan Ömerli Deresi devamı bölge için taşkın koruma ıslah çalışma yapılması konusunda DSİ’ den yazılı ekskavatör iş makinası talebinde bulunulduğunu, İlçemizde 2+1 – 3+1 kaloriferli ile tarım köy sobalı konutlar konusunda Belediye Fen Memurluğumuzca anket çalışmalarına başlanıldığını, 15 Mart 2017 Çarşamba gününü takiben İŞ-KUR TYP kapsamında belediyemizde 20 personelin çalışmaya başlayacağını, İlçemize 02 Mart 2017 Perşembe günü saat: 16:00’ da çekilen kura ile Kaymakam atamasının gerçekleştiğini önümüzdeki günlerde göreve başlayacağını, belediyemizden memur personel Şamma YALTI ile işçi personel Murat ÖZDEMİR’ in emekli olmak üzere yıllık izine ayrıldıklarını, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’ nin bugün itibariyle Şehit Ömer HALİSDEMİR kahramanımızın kabri ile ilimizi ziyaret edeceğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:25 de son verildi.

            
Erdal SARI               Yavuz HIRA               Davut MENDİ
Meclis Başkanı           Katip Üye                Katip Üye
MECLİS KARAR KAĞIDI

 

Karar Tarihi:03.02.2017                                                                                          Karar No :2017/2

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı   : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR.

Katılmayan üyeler : Yaşar KUZUCU.

Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Şubat ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemiz İdari sınırları içerisinde ve imar planı dışında kalan bozulan yayla, ova, çiftçi ve arazi yollarının gerekirse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa projeler üreterek Tarım ve Hayvancılığa dayalı yayla, ova vb. çiftçi yollarının iyileştirilmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) Bendi ile 75. Maddesinin a, b ve c bentleri doğrultusunda Belediyemiz Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Yolların sürekli açık tutulabilmesi için nöbetçi ekiplerce kış ve kar tedbirleri küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, 11 Ocak 2016 tarihinde Niğde Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU başkanlığında Niğde il merkezinde yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında önceden planlanan talepleri dile getirdiğini, Belediyemizce İlgili kurumdan yeni bir bedelsiz fidan talebinde bulunulduğunu, yoksul grubu konutların dağıtımına devam edildiğini, kar küreme için 2,5m. genişliğinde yeni küreme bıçağı yaptırılarak teslim alındığını, ayrıca kesimhanede kullanılmak üzere krom paslanmaz malzemeden 3 (üç) tonluk römorklu tank yaptırılarak teslim alınarak demirbaş kayıtlarına geçtiğini, İlgili Kurum MEDAŞ tarafından söz konusu kesimhaneye yapılan elektrik tesis bedelinden 14.000₺‘ nın Belediyemiz hesabına geri iade edildiğini, 26, 27 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’ ya gittiğini, T.B.M.M. de Niğde Milletvekillerimiz Sn. Alpaslan KAVAKLIOĞLU ile görüştüğünü, kır bölgesindeki arazi toplulaştırması çalışmaları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde kır bölgesinde 26 bin hektar arazi üzerinde toplulaştırma çalışmaları için ihale yapılacağını, Ziraat Bankası Tadilatı ile ilgili bilgi aktarıldığını, konuya müdahil olunmasının istendiğini, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet beyle görüşülerek araç talebimizin yenilendiğini ayrıca yaptığımız girişim neticesinde Belediyemize 1 adet 270.000₺ değerinde damperli Mercedes Kamyon Hibe edileceğinin bildirildiğini, Kaymakam atanması için talepte bulunulduğunu, 15m3 çöp kamyonu için ilgili bakanlığa olan talebimizin tekrar bildirilmesinin istendiğini, kesimhane için KOP hibe projemizin desteklenmesinin istendiğini, 27.01.2017 tarihi Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı külliyesinde şehircilik şurasına katılım sağlandığını, D330 karayolu Altunhisar – Bor arasında kalan Belediye kesimhanesi bölgesinde kavşak yapım işi için 2017 yılı içerisinde planlama yapılacağı İl Koordinasyon Kurulunca belediyemize bildirildiğini, arta kalan 32 adet boş yoksul grubu konut için ilçemizde bir yıl ikamet etme şartının kaldırıldığını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 15 Şubat 2017 gününe kadar yeni müracaat süresi tanındığını ve özellikle Bayat, Tepeköy ve İl Dışından müracaat başladığını, 2016 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde 3069 olan İlçe Merkezi Nüfusumuz % 0,5 artış göstererek 3218 olduğunu ayrıca İlçemize elbirliği ile kazandırılan erkek ve kız yatılı Kuran Kurslarımızın inşaat ödemeleri için girişimlerimiz neticesinde 8.000₺ Kayseri İl Müftülüğünden, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre bakiyelerinden de 50.000₺ hibe edilerek Altunhisar Diyanet Vakfı Şubesi hesabına aktarıldığını, 02 Ocak 2017 Perşembe Günü Ziraat Bankası Bölge Müdürü Sayın Şefik DİLER’ in belediyemizi ziyarette bulunduğunu ve bankacılık ve ilçemiz banka şubesi konusunda istişare ederek görüş alışverişinde bulunduğunu görüş ve tavsiyelerimizin zati alillerine iletildiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:15 de son verildi.

            

Erdal SARI      Yavuz HIRA      Davut MENDİ
Meclis Başkanı     Katip Üye           Katip Üye

2017/1 OCAK AYI MECLİS KARAR TUTANAĞI

MECLİS KARAR KAĞIDI

  Karar Tarihi :06.01.2017                                                       Karar No : 2017/1   Meclisi teşkil Edenler. Belediye Başkanı   : Erdal SARI Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR, Yaşar KUZUCU. Katılmayan üyeler :   Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Sayıştay 2015 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55’ inci Maddesi doğrultusunda Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasının ardından söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kerim ARIÖZ (6) altı oy, 2. Meclis Üyesi Yavuz HIRA ( 7) yedi oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (4) dört oy, alarak seçildikleri Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN’ in ise (1) bir oy aldığı belirlendi. Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan 06.12.2016 tarih ve 05/985 sayılı Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Rapor içeriğinde belediyemizin 1/5000 ölçekli nazım imar planının olmadığı tespit edilmiş ve planların İller Bankası uzman ekiplerince ve banka eliyle yapılmasının Meclis Başkanlığımıza sunulduğunu ayrıca “Belediyemizin ihtiyacı olan Plana esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve 1/5000 Ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işlerinin İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yaptırılması için İller Bankası Anonim Şirketi’ne yetki verilmesinin” gerekli olduğunu bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu iş ve işlemlerin İller Bankası eliyle yapılması için İller Bankası Anonim Şirketi’ne yetki verilmesi ayrıca taahhütname, sözleşme ve protokol vb. evrakların imzalanmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi hususları ile birlikte söz konusu raporun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) ve (u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer alan 14.12.2016 tarih ve 05/207 Sayılı Yücel ANGI’ ya ait Dilekçenin Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. İlçemiz İstiklal Mahallesi Saygı Sokak üzerindeki 192 parsel sayılı 3500 m2 yüz ölçümlü imar planında park olarak ayrılmış parsel üzerinde park düzenlenmesi ve belirli giderlerinin ise dilekçe sahibince karşılanması suretiyle uygun ve Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu yere Eneslerin merhum Abdullah ANGI oğlu “MUSTAFA ANGI KENT PARKI” ismi verilerek söz konusu parkın düzenlenmesi 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin sekizinci (8.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 5 Aralık 2016 günü Kayseri ilinde çeşitli hasta ziyaretlerinin yanı sıra İl Müftüsü Sn. Dç. Dr. Şahin GÜVEN, İl Müftü Yardımcısı Sn. Atıf AKŞİT, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Sn. Ahmet GÜNÇAVDI ve Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettiğini, İlçemizde yaklaşık bir buçuk yıldır başarı ile görev yapan İlçe Kaymakamımız Sn. Mehmet ERDEM’ i yeni görev yeri olan Çorum ili Ortaköy ilçesine yoğun bir katılımla uğurlandığını, 14 Aralık 2016 gece saat 03:00 sıralarında meydana gelen aşırı fırtınadan etkilenen çatı vb. zarar ve ziyanların il Afet Acil Durum Müdürlüğüne bildirildiğini ve yazılı hale getirildiğini, 24 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 18:00’ da Niğde Öğretmenevinde Niğde Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU başkanlığında Niğde Milletvekilimiz Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile diğer kurum amirleri ve belediye başkanlarının katılımı ile ilimizin sorunları ve çözüm yolları konusunda istişare toplantısına katılarak taleplerimizi dile getirdiğimizi, 25 aralık 2016 Pazar günü ise aynı toplantının devam niteliğinde saat 13:00’ da bu kez Belediyemiz Kültür Evinde Niğde Milletvekillerimiz Milletvekilimiz Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Niğde İl Genel Meclis Başkanı Sayın Bülent KÜÇÜKTUNA’ nın katılımı ile tüm köy ve kasabalarımızın belediye başkanları ve köy muhtarları ile toplantı yapılarak Belediyemizin sorunları ve çözüm yolları konusunda yazılı dosya sunulduğunu ve verimli bir toplantının geçtiğini, İlçemize yeni bir müftü ataması yapıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:15 de son verildi.               
Erdal SARI      Yavuz HIRA      Davut MENDİ
Meclis Başkanı  Katip Üye       Katip Üye

2016/12 ARALIK AYI MECLİS KARAR TUTANAĞI

MECLİS KARAR KAĞIDI   Karar Tarihi :02.12.2016                                                                                         Karar No : 2016/12   Meclisi teşkil Edenler. Belediye Başkanı   : Erdal SARI Üyeler                        : Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR, Yaşar KUZUCU. Katılmayan üyeler : Kerim ARIÖZ.   Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Meclis Başkanı söz aldı. Diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden 02.12.2016 tarih ve bila sayılı Meclis Üyeleri Abdulkadir DAĞTEKİN ve arkadaşlarının gündem dışı önergelerinin görüşülmesi ve içeriğinde yer alan Altunhisar Kaymakamı Sn. Mehmet ERDEM’ e Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi ayrıca Belediye Başkanına protokol ve sözleşme yetkisi verilmesi konulu tekliflerin gündeme alınması hususu açık oylama sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde her iki teklifinde ayrı ayrı gündeme alınarak görüşülmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi ve 4. ve 5. Madde olarak görüşülmesine geçildi. Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Altunhisar Kaymakamı Sn. Mehmet ERDEM’ e Fahri Hemşehrilik Beratı Verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 28.06.2015 / 01.12.2016 tarihleri arasında Altunhisar Kaymakamlığı görevini başarıyla yürüten ve Resmi Gazetede yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Çorum İli Ortaköy İlçesi Kaymakamlığına atanan Sn. Mehmet ERDEM’ görev süresince vakur bir Devlet Adamlığı kimliğinin yanı sıra gerek örnek çalışmaları gerekse de İlçemizin tanıtımı ve gelişiminde göstermiş olduğu üstün gayretleri ayrıca adaletli, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı hizmet anlayışla İlçe halkımızın gönlünde ve yüreğinde yer bulduğunu bu ve benzeri gerekçelerle şahsına Altunhisar İlçemizin hemşehrisi olarak Fahrî hemşehrilik beratının verilmesinin memnuniyet duygusunun yanı sıra yerinde ve uygun olacağını ve kendisini İlçemizin her zaman gönül elçisi olarak göreceğimizi bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. ile 18. Maddesinin (r) bendi doğrultusunda sevecen ve halk tipi Kaymakam Sayın Mehmet ERDEM’ e Fahrî Hemşehrilik Beratı verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamaya neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediye Başkanına protokol ve sözleşme yetkisi verilmesi hususunun görülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve firmalarla belediye menfaatleri ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli sözleşmelerin imzalanmasında Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamaya neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Uygulanması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce 1/5000 ölçekli nazım imar planının alanında uzman teknik elemanlarca hazırlanarak uygulamaya konulmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu gündem Maddesinin Belediyemiz plan bütçe ve çevre ve şehircilik komisyonlarında görüşülmesinin ardından 2017 Yılı Ocak Ayı Meclis toplantı gündemine alınması hususu açık oylamaya sunuldu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) ve (u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçe Merkezinde 12 adet park alanında dozerle toprak işleme çalışmalarının yapıldığını, söz konusu park yerleri dahil mezarlık İstiklal kapı bağlantısının yol boyu iki taraflı olarak ekskavatörle kırıldığını ve ağaçlandırma yapıldığını Zindan Vadisi dahil önceden planlanan yerlere 15000 (onbeşbin) fidanın dikimine hızla devam edildiğini, 14 Kasım 2016 pazartesi günü Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’ in katılımı ile gerçekleşen “MİLLİ TARIM PROJESİ” tanıtım toplantısına katılım sağladığını, Belediyemizce yolların açık tutulabilmesi için kış ve karla mücadele hazırlıklarının tamamlandığını, 18 Kasım 2016 tarihini takiben Gaziantep ilinde düzenlenen Belediye Başkanları toplantısına katılım sağlandığını, Ayrıca belediyemizce Tabiat Turizmi Çalıştayına katılım sağlanarak resmi yazı ve tanıtım videosu ile birlikte Ihlara Vadisi Kitreli Köyü bağlantısından Uyuz Göleti, Mescitli, Zindan Vadisi, Altunhisar İlçe Merkezi doğal çilek bahçesi, Bayat Köyü ve Çukurkuyu Kasabası Şehit Ömer HALİSDEMİR Şehitliğine uzanan “trekking” doğal tabiat yürüyüş parkuru kurulmasının talep edildiğini ve bu talebin ise ilgili rapora eklenerek Valiliğimizce yetkili ve sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderildiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:45 de son verildi.

              
 

Erdal SARI             Yavuz HIRA       Davut MENDİ
Meclis Başkanı         Katip Üye        Katip Üye

2016/11 Sayılı Kasım Ayı Meclis Karar Tutanağı

MECLİS KARAR KAĞIDI

 Karar Tarihi :04.11.2016                                                                                        Karar No : 2016/11

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı   : Erdal SARI

Üyeler                        : Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Davut MENDİ, Hakan DURUKAN, Fevzi ACER, Halil AVŞAR.

Katılmayan üyeler : Kerim ARIÖZ, Yaşar KUZUCU.

Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Kasım ayı Belediye Meclisi toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Haştır Mevkiinde Mülkiyeti Belediyemize ait 3892 ve 3893 parsel sayılı yerlerin şartlı satışının gündeme alınmasını teklif etti. Söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem dışı teklifin 4. Gündem Maddesinde görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek Gündem Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz Haştır Mevkiinde Mülkiyeti Belediyemize ait 3892 ve 3893 parsel sayılı yerlerin şartlı satışının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır Mevkiinde bulunan parsel: 3892’ de kayıtlı 4100 m2 ve parsel:3893’ de kayıtlı 5000 m2 yüzölçümlü taşınmazların tarıma elverişli olmaması nedeniyle istihdam sağlayacak, İlçe ekonomisine iş ve hizmet istihdamı sağlayacak özellikle hasat sezonu dışında çiftçimizin emeği ve alın terini yerinde değerlendirecek tarımsal amaçlı soğuk hava deposu, paketleme, tasnif, işleme, entegre tesisi vb. tarımsal üretim, pazarlama ve düzenli sevkiyatı destekleyecek tesislerin kurulması şartı ile kamu yararı oluşturacak şekilde ilgili Kanun ve mevzuatlar doğrultusunda satışının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu taşınmazların tapu kaydına şerh düşülerek şartlı olarak satılması ve Belediye Encümene yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan 2017 mali yılı ve izleyen iki yıl tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve 26/08/2016 tarih ve 41 sayılı belediye Encümeni kararı ile Plan Bütçe Komisyonunca da görüşülerek kabul edilen 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yıl tahmini Bütçesi Meclis Başkanı tarafından Meclise tevdi edildiği şekliyle;

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TAHMİNİ             :

 1. VERGİ GELİRLERİ :   348.144,00TL
 2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 6.430.064,00TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER        :   767.306,00TL

05- DİĞER GELİRLER                                                                    : 1.775.003,00TL

06- SERMAYE GELİRLERİ                                                             :   179.483,00TL

       TOPLAM: 9.500.000,00TL

2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇE TAHMİNİ            :

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                  

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                 : 1.099.150,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER         :   123.202,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        : 1.636.579,00TL

04- FAİZ GİDERLERİ                                                                            :  22.500,00TL

05- CARİ TRANSFERLER                                                              :     78.873,00TL

06- SERMAYE GİDERLERİ                                                            :   424.500,00TL

09- YEDEK ÖDENEKLER                                                               :   515.714,00TL

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                      

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                      :   261.575,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.        :     49.250,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                        : 5.288.657,00TL

       TOPLAM: 9.500.000,00TL

2017 yılı tahmini gider bütçesi 9.500.000,00TL, 2017 yılı tahmini gelir bütçesi 9.500.000,00TL tespit edilerek bütçe denkliği sağlanmış olup, İzleyen 1. yıl tahmini bütçesinin 10.450.002,00TL, İzleyen 2. yıl tahmini bütçesinin 11.495.010,00TL olarak uygulanması açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri gereğince belediye meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin altıncı (6.) maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince Harç ve tarifelerin belirlenmesine geçildi;

2017 MALİ YILINDA UYGULANACAK BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFE CETVELLERİ

MADDE A)- İLAN VE REKLAM VERGİSİ:

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok(TL) 1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 80 70 60 50
Cadde 20 100 80 70 60 50
Sokak 20 100 60 50 40 35
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 30 25 20 15
Diğer 8 40 30 25 20 15
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 8 7 6 5
Cadde 2 10 8 7 6 5
Sokak 2 10 7 6 5 4
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 115 100 90 50
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 110 90 70 40
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,19 0,14 0,09 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50 0,39 0,25 0,14 0,08

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda en alt limitinden tahakkuk ettirilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 MADDE B)- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
  Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100 70 62 54 38
51 m²-150 m² arası 5 100 75 65 55 40
151 m²-300 m² arası 5 100 80 68 60 45
301 m²’den yukarı 5 100 85 70 65 50
4 yıldızlı otelde 5 100 90 80 75 65
5 yıldızlı otelde 5 100 95 85 80 75
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100 15 10 8 5
26 m²-50 m² arası 5 100 20 15 10 7
51 m²-100 m² arası 5 100 25 20 15 10
101 m²-200 m² arası 5 100 35 25 20 15
201 m²’den yukarı 5 100 40 30 25 20

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 MADDE C)- TAŞIT VE RUHSAT HARÇLARI :

Belediye Kepçesinin 1 saat süre için kiralanması KDV dahil 100 (yüz) TL., Belediye Kompresörünün 1 saat süre için kiralanmasında KDV dahil 50 (elli) TL., Kamyonun Niğde il merkezine gidiş- geliş KDV dahil 250 (ikiyüzelli) TL., Altunhisar-Bor ilçe merkezi arası ise KDV dahil 200 (ikiyüz) TL., Greyderin ise iş sahası gidiş güzergahı süresi kiralayana ait olmak üzere KDV dahil saat başı 180(yüzseksen)TL., Cenaze nakil hizmetlerinde ise nakil aracının il sınırları içerisinde ücretsiz, il sınırları dışında ise Encümen Kararı doğrultusunda yakıt artı şoför yolluğu karşılığında görevlendirilmesine il dışı diğer kiralamalarda ise günün şartlarına göre bu fiyatları artırmak ve eksiltmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

            Belediye Kamyonlarımızın Şehir içi meskun mahal içerisinde kiralanmasında KDV dahil 100 (yüz) TL, idari sınırları içerisinde kiralanmasında KDV dahil 150 (yüzelli) TL., Kanal açma aracı (KUKA) ile 25 km ye kadar olan mesafelerde 200 (ikiyüz) TL., her ayrı ilave depo sıvı atık için ise ayrı 100 (yüz) TL. ilave edilmesine, İlçe Merkezindeki hayvansal atıkların (gübrelerin) İlçe merkezi dışındaki çiftlik, tarla vb. yerlere gübre sahibinin talebi halinde 200 (ikiyüz) TL. karşılığında ihtiyaç sahiplerine satılmasına, çeşitli ilan ve uyarılara rağmen çevreyi kirleten sinek böcek ve koku üreten bu tür atıkların belediyemizce 200 (ikiyüz) TL. bedeli mukabilinde resen kaldırılmasına ayrıca çevre, zabıta ve kabahatler kanunu çerçevesinde gerekli ceza-i müeyyidelerin uygulanmasına,

            Belediye traktörlerinin Şehir içi meskûn mahal içerisinde kiralanmasında 50 (elli) TL. meskun mahal dışı kiralanmasında 60 (altmış) TL., Köy Tüzel kişiliğine dönüşen yerleşkelerdeki müracaat sahiplerinden Tapu v.b. iş ve işlemlerinde belediyemizce verilecek emlak bildirim örneklerinin her çıktısı için 10 (on) TL. hizmet geliri ücreti alınmasına, 5393 Sayılı Kanununun 18. Maddesinin (f) Bendi doğrultusunda Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.

            İlçenin ekonomik ve mahalli imkânları göz önünde bulundurularak şehir içi 2017 yılı birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yolcu taşıma tarifeleri ile, durak ve ruhsat harçları ise

            Şehir içi yolcu taşıma                                             1,00 TL

            Bedensel ve Zihinsel Engellilere                               % 50 indirimli

Otobüs ücretinin Öğrencilerden                               % 50 indirimli

            Ticari Taksi Ücretleri  için Niğde İl Merkezi Taksimetre ücretleri esas alınacak

            Kooperatif araçlarının aylık işgal durak harcı araç başına 100.00TL

            Ticari araç yıllık ruhsat harçları ve servis izin belgeleri :

            Otobüs – Kamyon                                                        100.00TL

            Minibüs                                                                           75.00TL

            Ticari ve dolmuş taksi Ruhsat Harçlarının ise                50.00TL

            Olarak tahsil edilmesi akaryakıt ve diğer girdilerde olağanüstü bir artış olması halinde düzenlemelerin tekrar meclis gündemine getirilmesi, Gazi ve 1. derecede şehit yakınlarından ücret alınmaması, belediye otobüs terminaline akıcılık sağlanması amacıyla giriş çıkış yapan otobüslerden 2 TL gibi sembolik bir ücret alınması hususları yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu harç ve tarifelerin yukarıda belirlenen şekliyle uygulanması hususuna oy birliği ile karar verildi.

MADDE D)- İÇME SUYU ÜCRETLERİ:

Ön ödemeli akıllı sayaç ile içme suyu abonesi olacaklardan 15,00 (onbeş) TL. hizmet geliri tahsil edilmesine, sayaçsız konut abonelerinden sayaç taktırma cihetine gidilmesine, buna rağmen sayaç taktırmayan abonelerden aylık 50TL+KDV ticari olanlardan ise 100,00TL+KDV ücret tahsil edilmesi, kaçak su kullananlardan 300TL+KDV ücret tahsil edilmesi ve idari ceza uygulanmasına ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, çeşitli nedenlerle içme suyu kapanan abonelerden 10 (on) TL. açma kapama bedeli alınmasına ve resen ön ödemeli sayaç taktırılmasına ayrıca Şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilerimiz ile % 50 ve üzerinde Hastane raporu ile bedensel ve zihinsel rahatsızlığı tespit edilen abonelere ise içme suyu bedelinden %50 oranında indirim yapılarak tahsilat yapılmasına, konut ve işyeri içme suyu abonelerinden su bedeli olarak 1 ton karşılığında Plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan maliyet hesapları doğrultusunda 1,90TL ücret alınmasına, ayrıca bahçe içlerinde yazlık ev olarak abone olup aylık 20 tonun üzerinde su tüketenler ile Şantiye abonelerinden ise normal tarifenin beş (5) katı oranında ücret tahsil edilmesi hususları açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde Söz konusu teklifler Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE E)- SULAMA SUYU ÜCRETLERİ:

Hububatlar, ekin, bağ ve bahçelerin sulanmasında cazibeli suyun saatinin (ıskasuyu) 12,00TL, İlçemiz Bayatönü mevkiindeki kuyu 18,00TL, Celemedin Kuyusu Basınçlı 18,00TL Basınçsız 15,00TL, Mezarlık Yolu Kumyol Kuyusu Basınçlı 12,00TL - Basınçsız 10,00TL Olarak tarifenin belirlenmesi ayrıca sulamanın kapalı sisteme dönüşmesini takiben encümene, düzenleme yetkisi verilmesi hususu yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve teklif Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE F)- DÜĞÜN SALONU İLE DİĞER LOJMAN VE İŞYERLERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Düğün ve Toplantı Salonumuzun Belediyemizce hizmeti halinde Servis olmadan salon ücretinin 300 (Üçyüz) TL., belediyece personel görevlendirilmesi halinde 350 (üçyüzelli) TL., Resmi Kurumların kiralaması halinde %50 oranında indirim yapılmasına, kısa süreli yemek vb. etkinliklerde ise 100 (yüz) TL., Okul v.b. Kamu yararına yapılan toplantılarda ise bedelsiz tahsis edilmesi, belediyemizce söz konusu salonun kiraya verilmesi halinde belediye ve resmi kurum toplantı ve etkinliklerinin bedelsiz ve ikramların belediye için %50 oranında indirimli olması, kooperatif, birlik, STK, siyasi partiler dernek vb. etkinliklerde ise bedellerin müstecirin insiyatifine bırakılmasına ayrıca Belediye Tüzel kişiliğindeki kiralık lojman ve işyerlerinin kira ücretlerinin yıllık tefe-üfe ortalamasında arttırılması hususları müzakere edilerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE G)- DEĞİRMEN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ :

            Belediye değirmeninde un öğütme ve kırma kg başı ücretleri

            Un öğütme     10 Krş

            Kırma ise        8 Krş

            Olarak belirlenmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE H)- KANTAR ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Kantarındaki tartı işlemlerinde alınacak ücretler,

            Otomobil, Taksi, Kamyonet               5,00TL

            Traktör, Küçük Kamyon                    5,00TL

            Büyük Kamyon (Kırkayak)              10,00TL

           Tır                                                     10,00TL

 

Olarak tarife belirlenmesi çeşitli nedenlerle kantar ücretini ödemeden giden araç plakası ve sürücüleri kayıt edilerek 10 katı oranında tahakkuk yapılarak tahsil edilmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE I)- BELEDİYE ET KESİMHANE TESİSLERİ KESİM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

            Küçükbaş Hayvan Kesimi                 : 15 (onbeş) TL.

Büyükbaş Hayvan Kesimi                 : 75 (yetmişbeş) TL.

Kurban ve adak Kesimi Büyükbaş    : 150 (yüzelli) TL.

Kurban ve adak Kesimi Küçükbaş    : 30 (otuz) TL.

Olarak belirlenmesi kesimhane ile ilgili diğer iş ve işlemler ayrıca ilgili kanun ve mevzuatlar hükümleri doğrultusunda işletilmesi, kiralanması vb. konusunda Belediye encümenine yetki verilmesi hususu müzakere edilerek söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

MADDE İ)- İŞGAL HARCI:

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 2,26 2,09 1,80 1,16
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2,25 1,22 1,75 1,10
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 3,90 3,15 2,85 2,05
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,00 0,58 0,64 0,46
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 2,08 1,80 1,25 0,90

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

MADDE J)- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 145 120 105 70
26 m²-100 m² arası 20 800 175 143 115 92
101 m²-250 m² arası 20 800 200 172 142 115
251 m²-500 m² arası 20 800 255 210 172 142
501 m²’den yukarı 20 800 340 285 227 172

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE K)- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1 1,00 0,80 0,58 0,40
26 m²-100 m² arası 0,10 1 1,00 0,92 0,80 0,58
101 m²-250 m² arası 0,10 1 1,00 0,95 0,85 0,63
251 m²-500 m² arası 0,10 1 1,00 1,00 0,92 0,70
501 m²’den yukarı 0,10 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE L)- MEZARLIK VE BELEDİYE TASARRUFUNDA KALAN YERLERİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ:

Belediyemiz tarafından İlçemiz Mezarlığı içerisinde mezar kazılması, mezar kapak taşı ve diğer giderleri dâhil olmak üzere toplam mezar ücretinin 300 (üçyüz) TL. olarak belirlenmesi, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi olanlardan ve fakir ilmühaberi ibraz edenlerden mezar bedeli alınmaması ayrıca aile mezarlığı yapacak müracaat sahiplerinin Fen Memurunun incelemesini takiben uygun olanlara Encümen Kararı doğrultusunda her metrekare için 35,00 (otuzbeş) TL. karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi Doğrultusunda Belediye tasarrufunda olan diğer yerler ile ilgili olarak toplam 30 (otuz) yılı geçmemek kaydı ile mezarlık için ise süresiz izin verilmesine ayrıca Belediyenin bilgisi dışında gelişi güzel aile mezarlığı yapılmaması izinsiz yapılanlara ise gerekli idari işlemlerin uygulanması ayrıca dinlenme yerleri için ise 02.09.2016 tarih ve 2016/09 Sayılı Meclis kararının 6. Gündem Maddesine uyulmak kaydı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE M)- DİĞER HARÇ VE TARİFELER:

Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince, diğer harçların Bakanlar kurulu kararınca belirlenen en alt sınırın uygulanması hususu müzakere edilerek İlçemizin kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunması ve gelişmesine katkı sağlanması göz önünde bulundurularak açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde tahsil edilecek ücretlerde en alt sınırın uygulanması hususuna Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

2017 Mali Yılında uygulanacak harç ve tarifelerdeki cetvellerin tümü üzerinde Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (f) maddesi gereğince teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

GRUPLAR
1. GRUP 2. GRUP 3.GRUP 4.GRUP
ATATÜRK BULVARI HIDIR KAHVECİ SOKAK SÜLLÜ ERCAN SOKAK ALTINTAŞ KÜME EVLERİ
YEŞİLYURT CADDESİ KASAPOĞLU SOKAK ŞEHİT OSMAN ALTUĞ SOKAK BOĞAS KÜME EVLERİ
ŞEHİT ABDULKADİR TANIK CADDESİ KÜLTÜR SOKAK BEZİRHANE SOKAK 1.KÜME EVLERİ
HÜKÜMET CADDESİ BAYRAMGAZİ SOKAK G.MAHMUT MÜLAZIMOĞLU SOKAK 3.KÜME EVLERİ
Ş.GÜRBÜZ KİRAZCI SOKAK MEHMET ARIÖZ SOKAK HASAN FEHMİ SOKAK BAYATÖNÜ KÜME EVLERİ
CUMHURİYET MEYDANI ŞEHİT ADEM DÖNEN SOKAK KALAYCI SOKAK 2.KÜME EVLERİ
ÇARŞI SOKAK TAHİRİ SOKAK KASAPOĞLU SOKAK GÖLEK ARASI KÜME EVLERİ
ALTINYURT CADDESİ TALAT OĞUZ SOKAK SARAY SOKAK KIR KÜME EVLERİ
AYHAN ŞAHENK CADDESİ GÜL SOKAK ULUDAĞ SOKAK KIZILYER KÜME EVLERİ
AYHAN YAZKAN BULVARI KARDELEN SOKAK UMUT SOKAK KORU KÜME EVLERİ
YAŞAR KOPAN CADDESİ VAHAP OKAY SOKAK BALLI SOKAK MEZARLIK YOLU KÜME EVLERİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ AY SOKAK BUĞDAY SOKAK TEKKEBAĞ SOKAK
AKYOKUŞ SOKAK CAN SOKAK DEFNE SOKAK YEŞİLDERE SOKAK
HASTANE CADDESİ DİK SOKAK ELİF SOKAK KURŞUNLU SOKAK
SANAYİ CADDESİ ESEN SOKAK ELMA SOKAK BARBOROS KÜME EVLERİ
KAZIM KARTAL SOKAK LALE SOKAK GÖKTAŞ SOKAK
OKUL SOKAK MENEKŞE SOKAK ÖZDEMİR SOKAK
SAĞLIK SOKAK NERGİZ SOKAK ŞEHİT MURAT AKAR SOKAK
TARIM SOKAK PAPATYA SOKAK TAHTALI CAMİİ SOKAK
YILDIZ SOKAK PARK SOKAK GÜNEŞ SOKAK
AHMET DOYGUN SOKAK RÜZGAR SOKAK KARANFİL SOKAK
CAMİİ SOKAK SAKİN SOKAK KİRAZ SOKAK
SIHHATLİ SOKAK SAYGIN SOKAK
ÜST SOKAK REYHAN SOKAK
MERCAN SOKAK SÜMBÜL SOKAK
HAMAM SOKAK YATAY SOKAK
ZAMBAK SOKAK

 

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Üyeleri ile ihtisas Komisyonlarının huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı. Bütçe Kanunu ile belirlenen göstergeler üzerinden Belediye Başkanının günlük bürüt ödeneğinin 3/1 oranının üst seviyesini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesinin uygun olacağını bildirdi. Söz konusu teklif yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan Aynı Kanunun 51 ve 52. maddelerinde belirtilen Zabıta ve İtfaiye görevlilerinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan müzakereler neticesinde Zabıta ve itfaiye görevlilerine Bütçe Kanununda gösterilen üst sınırı geçmemek kaydı ile fazla mesai ücreti verilmesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan 2017 Takvim Yılı İçerisinde İş Kurumuna kayıtlı olan işsizlerden toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde Mevsimlik İşçi ayrıca aynı yıl içerisinde hizmet satın alma yöntemi ile toplam on (10) işçi personelin çalıştırılmasının görüşülerek karara bağlanması. Söz Talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı özellikle yaz sezonunda Sulama (ıska) Suları ile park, bahçe, mezarlık, yol düzenleme ve iş ocağı benzeri Belediye Hizmetlerinde artış görüldüğü söz konusu hizmetlerde aksama yaşanmaması için 5620 Sayılı Yasa gereğince Belediyelerde bir takvim yılı içerisinde toplam her biri için 5 (beş) Ay 29 günü geçmemek üzere özellikle İş Kurumuna kayıtlı olanlardan Mevsimlik İşci çalıştırılmasına imkân sağlandığını bu doğrultuda konusunda yeterli ve liyakatlı kişilerden ıska suyu, yol düzenleme, alt ve üst yapı hizmetleri, park bahçe ile Belediye eliyle yürütülen diğer hizmetlerde çalıştırılmanın ve işveren vekili olarak sözleşme yapılması ayrıca İŞ-KUR TYP Proğramı doğrultusunda belediyemize tahsis edilen işçi personelin kendilerine herhangi bir mali külfet getirmemek kaydı ile mücavir alanlarda ve İlçemize bağlı köylerde Şehitlik, Mezarlık, Okul, İbadethane, Meydan ve Caddelerde diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında temizlik yapmalarının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Mevzuat gereği ihtiyaç halinde toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde 5620 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (C) Bendi kapsamına giren Kamu İdarelerine ilişkin işlemler hakkındaki 2007/1 Sayılı tebliğin 14. Maddesi doğrultusunda 1 takvim yılı içerisinde toplam 5 Ay 29 günü geçmemek kaydı ile Belediye Bütçesinin personel giderleri cetvelinden %30 oranını aşmayacak şekilde Belediyemize 8 adet Mevsimlik İşçi alınması ve işveren vekili olarak Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ayrıca 2016 takvim yılı içerisinde çalışan personellerden talep edenlerin 2017 yılı içerisinde çalıştırılmaları ayrıca mevsimlik işçi statüsü ile iş yoğunluğunun giderilememesi halinde ise hizmet satın alma yöntemi ile 10 (on) işçi personelin, İŞ-KUR TYP Personelinin ise yukarıda içeriği belirtilen köyler mücavir alanlar ile diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında çalıştırılmaları hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a), (t) bendi ile aynı kanunun 82. Maddesi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin Görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan Belediye Düğün Salonunun Kiraya Verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Meclis Başkanı söz aldı. Mülkiyeti Belediyemize ait Düğün Salonunun Mevzuatlar dahilinde işletmesinin tüm demirbaşları ile birlikte kiraya verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi gereğince Düğün Salonunun kiraya verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onbirinci (11.) Maddesinde yer alan 11.10.2016 tarih ve 162 Sayılı Mustafa KILINÇ’ a ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İçme suyu aboneliği için verilen dilekçede 1727 nolu parselde kayıtlı yerin İmar sahası dışında olması nedeniyle “ Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ” çerçevesinde olduğunu ve “İÇME SUYU HATTININ ÇEKİLMESİNDE TÜM MASRAFLARIN DİLEKÇE SAHİBİNCE KARŞILANMASI” ayrıca “HATTIN GEÇİŞ GÜZERGÂHLARINDAKİ ÖZEL VE TÜZEL MÜLKİYETLERE İTİNA GÖSTERİLMEK GEREKİRSE MUVAFAKAT ALINARAK VE NİZAYA YOL AÇMAMAK KAYDI İLE” söz konusu yere ilgili mevzuatlar çerçevesinde İçme ve kullanma suyu aboneliği izninin verilmesinin ve abone olunmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) bendi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onikinci (12.) Maddesinde yer alan Ön Ödemeli Sayaç Sistemi Kullanan Abonelerle ilgili konutlarda beş (beş) ticari ve resmi yerlerde on (10) metreküp içme ve kullanma suyu avansı yüklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Bilindiği üzere 05.12.2014 tarih ve 11 Sayılı Belediyemiz Meclis Kararı doğrultusunda Belediyemizce yüklenici firma ile yapılan sözleşme gereği ön ödemeli abone sayılarımızın artması ve TOKİ binalarımızın özellikle belediye hizmet binasının 3-4 km uzağında toplu bir noktada bulunmaları, Belediye Hizmet binası tahsilat servisinden başka yerde kontör yükleme noktası bulunmaması sebebiyle mesai saatleri dışında hafta tatili, milli ve dini bayramlarda içme suyu biten vatandaşların mağduriyet yaşadıkları müşahede edilmiş olup ilçemiz İstiklal Mahallesinde Belediyemizin 24 saat açık tutulan akaryakıt istasyonuna (KİOKS) ön ödemeli avans makinası kurulmasının uygun olacağını bildirdidi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) Bendi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin Onüçüncü (13.) Maddesinde yer alan İller Bankası AŞ.’ nin 12.10.2016 tarih ve E.24984 Sayılı Yazılarının Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra İçmesuyu Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş’den 55.000.- (ellibeşbin)TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Gündemin Ondördüncü (14.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 2017 takvim yılı için gerek belediye öz kaynakları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile ilçe merkezinde yapımı hedeflenen projelerini maddeler halinde sırasıyla; 1- İlçe Merkezimizde Altunhisar “HASANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN” Hayata geçirilmesi, 2- İlçemiz İstiklal Mahallesinde önceden planlanan yerde kampüs şeklinde “ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİN” hayata geçmesi için maddi ve manevi tüm çaba ve gayretleri sarf etmek, 3- İlçe Hastanemizde haftada asgari bir gün çocuk ve dahiliye uzmanı hekimlerince poliklinik yapılmasını sağlamak, 4- Belediyemiz Zabıta Amirliğine bir adet binek araç kazandırmak, 5- Belediyemize mevcut garaj içerisinde kapalı itfaiye garajı kazandırmak, 6- DSİ İdaresi eliyle Ömerli Deresi Üzerine Taşkın Koruma Projesini hayata geçirmek, 7- Altunhisar Sulama Göletinin KOP vb.hibe kaynaklarıyla kapalı sisteme dönüştürmek, 8- Kamulaştırma işlemlerinin giderilmesi halinde İlçe Merkezine bir adet şadırvan ve tuvalet yaptırmak, 9- İlçe Merkezine asgari 5 adet park yapmak ve çevreyolu dahil 15000 (onbeşbin) adet fidanı toprakla buluşturmak, 10- Ek olarak planlanan ilçe mezarlığının Asri Mezarlığına ilavesi için tüm bürokratik işlemleri bitirmek, 11- Belediyemize sıfır veya ikinci el orta büyüklükte bir adet silindir kazandırmak, 12- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 15 m3 hacminde çöp toplama aracı kazandırmak,

13- Belediyemize asgari 20 ton kapasiteli ekskavatör iş makinası kazandırmak 14- İl Özel İdaresince İlçe Merkezine eğitim amaçlı bir adet yüzme havuzu kazandırmak, 15- Çiftçi yollarımızın rehabilitesi için gereken desteği sağlamak, 16- II. Abdülhamit Han Köprüsünden İstiklal Mahallesi Hasan ÇINAR evine kadar asfalt bağlantısını sağlamak, 17- İlçemiz Takkeli, Bayatönü Kocataş Bölgelerine Bal Ormanı oluşturmak, 18- İlçemiz Koru, Hanönü, Boğas Bağları, akyokuş Bölgesi, Kızılyer ve Altıntaş Mevkiilerinin trafolarının güçlendirilmesini sağlamak, 19- İlçe Merkezindeki elektrik hatlarını yer altına almak mevcut trafonun yerini değiştirmek. 20- (AL-VA) Altunhisar Hasandağı Birlik Vakfını hayata geçirmek, 21- İklim şartları nedeniyle 2017 yılına ertelenen asfalt projesini tamamlamak, 22- Zindan Vadisi Mesire Alanına öncelikle hibe kaynakları ile desteklenen sallanır asma yaya köprüsü yapımı gerçekleştirmek, 23- 6. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliklerinin ilçemize yakışır şekilde 01 Temmuz 2017 Cumartesi günü gerçekleştirmek, 24- İlçemiz Altunhisar – Bor karayolu üzeri Belediye Et Kombine Tesisleri bölgesinde karayolu mevzuatlarına uygun bir yerde ilgili kuruluşça bir adet dönel kavşak yapılmasını sağlamak, 25- İlçemizin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınması için gerekli çaba ve gayretleri sarf etmek. 26- Tarihi Osman Gözcü Evinin restorasyon ve resitasyon işlemlerinin tamamlanmasını takip etmek. Ayrıca hedeflerini açıklamasının ardından belediyemizce Kültür ve Turizm Bakanlığına hazırlanan 5. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Etkinlikleri Projesi doğrultusunda 10.000 (onbin) TL. hibe desteğinin Belediye hesabımıza aktarıldığını, Abdülhamid Han Köprüsünün yapım işinin tamamlandığını ve korkuluk montajının en kısa sürede yapılacağını, Çevreyolu aydınlatma projesinin bitirildiğini ve belediyemizce çevre yolunda temizlik çalışması yapıldığını, hayırsever kişi ve kurumların destekleri ile gerek tarihi Kurşunlu Camii gerekse Rahmetullah Aleyh Şeyh Güzel Türbesinde aslına uygun tadilat ve tamirat ile mefruşat düzenlemelerinin gerçekleştiğini, küçükbaş hayvan sürü ve sahiplerinin desteklemek amacıyla Şahinyurdu ve Başyaylamıza modern anlamda ayrı ayrı hayvan sulama havuzlarının çiftçi malları koruma teşkilatı ile güç birliği yapılarak inşa edildiğini, 25-26. 10.2016 Salı Günü Çarşamba günleri Ankara İlinde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere çeşitli kurumlarla görüşmeler yapıldığını, Türkiye Belediyeler Birliğinden önceden talep ettiğimiz ekskavatör iş makinası için TBB Genel Sekreteriyle Millet Vekilimiz Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ile görüşme sağlandığını, Akyokuş – E90 karayolu arası 31 km. lik yol bölümünün yapılması ayrıca İlçe Müftümüzün asil görevli olması ve Hamam Camii’ ne kadro tahsisi yapılması konusunda Millet Vekilimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN’ den talepte bulunulduğunu, Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulunda Tarihi Osman Gözcü Evi ile ilgili proje kuruluna katılarak söz konusu projenin olumlu olarak imzadan çıktığını, Orman ve su İşleri Bakanlığından proje karşılığı olarak talep ettiğimiz hibe tahsis fidanların 3000 (üçbin) adedinin Belediyemizce Ankara İlinden getirildiğini, Konya İlinden geleceklerin ise en kısa zamanda getirileceğini ve dikimlerin süratle yapılacağını ayrıca Meclis Üyemiz Sn. Kerim ARIÖZ’ ün ameliyatı dolayısıyla kendisine geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar dilediklerini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30 da son verildi.

        

 

            

Erdal SARI                   Yavuz HIRA                   Davut MENDİ
Meclis Başkanı               Katip Üye                     Katip Üye

2016/10 SAYILI EKİM YILI MECLİS KARAR TUTANAĞI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 07.10.2016                                 

Karar No:2016/10

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,

Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Davut MENDI, Yaşar KUZUCU

Katılmayan üyeler: Hakan DURUKAN.

Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Ekim ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 21.09.2016 tarih ve 46 sayılı Altunhisar Belediyesi Çevre ve Şehircilik Komisyonu Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına Geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediye Meclisimizce 2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısında Çevre ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen İlçemiz İstiklal Mahallesi 403, 405, 4632 parsel sayılı alanlarda İmar Genişletme çalışması yapılması hususunun ilgili komisyonca gerekli çalışmaların, görüş ve önerilerin rapor halinde meclise sunulduğunu, Söz konusu yerlerden imar planı dışında kalanların imar planı içerisine alınması, önceden imar uygulaması yapılmış kamu veya özel şahısların Niğde Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 09.01.2008 tarih ve B.12.4.İLM.0.51.00.01-07/12387 Sayılı Yazı içeriğindeki ”İlçemiz İstiklal Mahallesi 4632 parsel sayılı meranın imar planı uygulama sahası içinde kalan ve imar planında gösterildiği şekliyle 257 ada 1,2,3, 258 ada 1, 259 ada 1,2,3, 260 ada 1,2, 261 ada 1,2, 262 ada 1,2,3,4 parsellerin Mera Kanununun geçici 3. Maddesi uyarınca tahsis amacının değiştirilerek hazine adına tescil edilmesine ilişkin 14.01.2008 tarihli Valilik Oluruna istinaden kazanılmış haklarının bu gibi var olan diğer yerlerin mer-i mevzuatlara uygun olarak korunması kaydı ile konut alanı olarak hali hazır haritalarının çıkartılarak Belediye Meclisimizce onaylanmasının uygun olacağını bildirdi. Ayrıca ilgili ve yetkili diğer kurumların görüş ve olurlarını takiben Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c-u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ve Aynı Kanunun 13, 15, 18. ile 19. Maddeleri doğrultusunda Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilen ilgili komisyon raporu doğrultusunda söz konusu yerlerde imar uygulanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan 2017 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Avukat, Mimar ve Mühendislerin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılması ve Kısmı Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Çalışacak Personellerin Süre Uzatımı ile Kısmi Zamanlı Bir Veteriner Hekim Alımının Görüşülerek Karara Bağlanması.

na geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı norm kadroda boş bulunan ve belediyemizin ihtiyacı olan mevzuatlar dahilinde özellikle küçük kapasiteli kesim hanelerde kısmi zamanlı veteriner hekimin görev yapmasının ilgili yönetmelik gereği olduğu bu doğrultuda gerek kesimhane gerekse belediye veterinerlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli bir Veteriner Hekimin çalıştırılmasının uygun ve kamu yararına olacağını bildirdi. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Belediye Akaryakıt ve LPG istasyonunda görevlendirilmek üzere hizmet satın alımı yöntemi ile çalışmakta olan Makine Teknikeri Mehmet EŞ’ in ilaveten ücret almadan Belediye Akaryakıt İstasyonuna Sorumlu Müdürü Olarak EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı çerçevesinde kontrol ve denetim yapmak üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren 1 yıl süreli kısmi zamanlı hizmet sözleşmesinin uzatılmasına, Diğer Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR’ ın Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin uzatılarak, adı geçen görevlilerin 1 yıl süre ile “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmalarına, Belediye Et Kombine Tesislerinde ve diğer veterinerlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ise yapılan araştırmalar neticesinde ilgili mevzuatlara uygun olduğu belirlenen Veteriner Hekim Necati KALE’ nin ise 2016 yılını Ekim ayını takiben 15 ay süre ile aynı şartlarda ve kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli çalışacak personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve söz konusu sözleşmelerin ise Belediye Başkanınca imzalanması ve aynı doğrultuda Belediyemizce yeni yapılan kesimhane ve diğer veterinerlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli veteriner hekimin çalıştırılması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde yukarıdaki belirlenen şart ve esaslar çerçevesinde ilgili Görevliler ile Belediyemiz arasında 2017 takvim yılı içerisinde 1 yıllık veteriner hekim Sayın Necati KALE’ nin ise 2016 yılı Ekim ayını takiben 15 ay süreli kısmi zamanlı hizmet sözleşmesi yapılması hususuna, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan Aşağı Mahalle Hamönü Camii ile İstiklal Mahallesi bağlantısı Ömerli Deresi üzerine yapılmakta olan köprüye “ABDÜLHAMİD HAN” isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 33 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu tahtında kalan ve büyük başarılara imza atmış devlet yönetimini çok verimli bir şekilde icra etmiş sultan II. Abdülhamid Han’ ın isminin söz konusu köprüde yaşatılmasının neslimize ve geçmişimize sahip çıkılması ve ahde vefa açısından uygun olacağını, yapılmakta olan köprünün yakın çevrelerinde ise Osmanlı dönemine ait medrese kalıntılarının bulunduğunu bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu köprüye “ABDÜLHAMİD HAN” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi Meclis Üyeleri Fevzi ACER, Davut MENDİ ve Hali AVŞAR’ ın karşı oylarına karşın diğer üyelerin müsbet oylarıyla OY ÇOKLUĞU ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Çevreyolu aydınlatma çalışmalarına yüklenici firmaca seri bir şekilde devam edildiğini, asfalt çalışmasının birinci bölümünün tamamlandığını, olumsuz hava şartları nedeniyle Yeşilyurt yolu ile Şehit Abdulkadir Tanık Caddesinin ise 2017 takvim yılı içerisinde ikinci kat asfaltının yapılması için ertelendiğini belediyemiz et kombine tesisinde küçük çapta ilave çalışmalarının yapımına devam edildiğini, Hamamönü köprü yapımının son tabliye betonunun döküldüğünü, Ömerli Deresi Taşkın Koruma Proje İhalesinin DSİ Konya Bölge Müdürlüğünce yapıldığını ve yapım ihalesinin 2017 yılında gerçekleşeceğini, ayrıca 4. Etap yoksul grubu 2+1 155+5 adet konutların anahtar teslimatlarının Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı heyetince yapılmaya başlanıldığını, mezar ihtiyacımız için obruk köyünden üç kamyon baza taş temin edildiğini birkaç kamyon daha ilave edileceğini, Şahinyurdu ve Başyayla yaylarımıza küçükbaş hayvanlar için Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile birlikte yeni sulama havuzları yapılmaya başlanıldığını ayrıca Meclis Üyesi Davut MENDİ söz aldı. Çiftlik İlçesinde patates ekimi ile ilgili kısıtlama getirildiğine yönelik duyumlar aldığını ilçe topraklarımızın siğil ve benzeri hastalıklar bulaşmadan tedbir alınması için ilgili kurumlara bilgi verilmesini talep etti. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ da son verildi.

          
Erdal SARI           Yavuz HIRA               Davut MENDİ
Meclis Başkanı       Katip Üye               Katip Üye 

2016/9 EYLÜL AYI MECLİS KARAR TUTANAĞI

  Karar Tarihi: 02.09.2016                                
Karar No:2016/09
Meclisi teşkil Edenler.
Belediye Başkanı     : Erdal SARI Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Fevzi ACER, Davut MENDI, Yaşar KUZUCU Katılmayan üyeler: Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Eylül ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesi 403, 405, 4632 parsel sayılı alanlarda İmar Genişletme çalışması yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Söz konusu yerlerden imar planı dışında olanların imar planı içerisine alınması, önceden imar uygulaması yapılmış kamu veya özel şahısların Niğde Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 09.01.2008 tarih ve B.12.4.İLM.0.51.00.01-07/12387 Sayılı Yazı içeriğindeki ”İlçemiz İstiklal Mahallesi 4632 parsel sayılı meranın imar planı uygulama sahası içinde kalan ve imar planında gösterildiği şekliyle 257 ada 1,2,3, 258 ada 1, 259 ada 1,2,3, 260 ada 1,2, 261 ada 1,2, 262 ada 1,2,3,4 parsellerin Mera Kanununun geçici 3. Maddesi uyarınca tahsis amacının değiştirilerek hazine adına tescil edilmesine ilişkin 14.01.2008 tarihli Valilik Oluruna istinaden kazanılmış haklarının bu gibi var olan diğer yerlerin mer-i mevzuatlara uygun olarak korunması kaydı ile konut alanı olarak hali hazır haritalarının çıkartılarak Belediye Meclisimizce onaylanmasının uygun olacağını bildirdi. Ayrıca ilgili ve yetkili diğer kurumların görüş ve olurlarını takiben Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c-u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ve Aynı Kanunun 13, 15, 18. ile 19. Maddeleri doğrultusunda Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilerek düzenlenecek ilgili komisyon raporu doğrultusunda Ekim Ayı Meclis toplantısı gündemine alınarak karara bağlanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan İlçemiz istiklal Mahallesi 3572 Parselin kuzeyinde yer alan imar yolunun tadilatı hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Geçmiş yıllarda kişi hak ve hukuku ilerde telafisi mümkün olmayan zarar ve sıkıntıları nazarı dikkate alınmadan yapılan değişikliklerin insani vicdani ve hukuki olmadığı yerinde görülerek söz konusu parsellerde, mevcut yol çevresi ve bağlantılarında imar tadilatının yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklifin 3194 Sayılı İmar Kanunun Kanununun 7, 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ile Aynı Kanunun 10,13,15,17,18 ve 19. Maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c),(u) bentleri doğrultusunda düzenlenmesi ve onaylanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemiz İdari Sınırları içerisinde yer alan Zindan Yaylası Zindan Vadisi Mesire Alanı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi doğrultusunda uygulama yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi ““Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır.” Şeklinde belirtilmiş olup bu doğrultuda “KADİM” den beri yaylak olarak kullanılan ancak Belediyemizce 2013 Yılını takiben İlçemiz Zindan Yaylası bölgesinde yapımı gerçekleştirilen Zindan Vadisi Mesire Alanının doğal ve otantik olarak gelişmesi bölgemizin en dikkat çeken cazibe merkezlerinden biri olduğunu ve her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan söz konusu mesire alanını korumak ve mevcut doğallığını bozmadan nesiller boyunca yaşatarak gelecek kuşaklara miras bırakmak, yayla kültürünün devamını sağlamak üzere azami 30m2’ lik doğal taş ve ahşap malzemeden yapılacak yayla evciklerinin müracaat sahiplerine tahsis edilerek tesis edilmesinin Kamu Yararına olacağını ve bölgemizi özellikle doğal olarak zenginleştireceğini ayrıca belediyemizce düzenlenen zindan konağının ise belediye eliyle veya kontrol ve denetiminde beslenme vb. ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hizmet vermesinin, işletilip, işlettirilmesinin ve bu konuda Encümene yetki verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesinin dinlenme yerlerini düzenleyen hükümleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) Maddesinde yer İlçemiz Sağlık Mahallesi Ayhan Yazkan Bulvarı Üzerinde hizmet veren Altunhisar Belediyesi Halı Saha Spor Kompleksine Şehit Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Sağlık Mahallesi ada:108 parsel:5’ de kayıtlı Ayhan Yazkan Bulvarı No:3 de kurulu bulunan 1218m2 kullanım alanı halı saha ile birlikte diğer sosyal danatılara sahip olan Belediyemize ait Spor Kompleksine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Karargâhı’nda cuntaya ilk kurşunu sıkan ve darbe girişiminin Millet ve Devlet lehine gidişatını değiştiren, Kahraman Hemşehrimiz ve Şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR’ in tarihe altın harflerle yazılacak isminin verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Tüm meclis üyelerince söz konusu teklif coşkuyla ve heyecanla olumlu bir şekilde karşılandı. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu spor kompleksine “ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SPOR TESİSLERİ” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci (8.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 15 Temmuz 2016 Tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve Devletimiz, Milletimiz ile vatansever polis ve askerimizce püskürtülen Demokrasimizi kesintiye uğratma ve Milli İradeyi yok sayan Darbe girişimini şiddetle kınayarak lanetlediğimizi, Kahraman Şehitlerimize Cenabı Allah’ tan Rahmet ve Gazilerimize ise Acil Şifalar Dilediğimizi, Demokrasimize Sahip Çıkan Aziz Türk Milletimize Meclis Huzurunda Teşekkürlerini Bildirmesinin ardından 08.07.2016 tarihinde 5. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla etkinlerinin Zindan Vadisi Mesire Alanında vatandaşlarımızca yoğun bir katılımla amacına uygun olarak gerçekleştiğini, 21 Temmuz 2016 Tarihinde ilçemizde yapımını talep ettiğimiz Sulama Göleti Kapalı sulama sistemi, Ömerli Deresi taşkın koruma ve regreasyonu ile Hamam Camii bağlantısına Selçuklu mimarisinde köprü yapımı için Bölge Müdürümüz Sayın Birol ÇINAR ile görüşüldüğünü ve taşkın koruma ve köprü proje ihalesinin Ağustos ayında yapıldığını, 28 Temmuz 2016 tarihinde ise Kayseri Karayolları Bölge Müdürümüz Sayın Şenol ALTINOK ile görüşülerek İlçemiz Boğas Mevkiindeki önceden iki kez olumsuz cevap verilen kavşak talebimizin yeniden değerlendirilmesi konusunda müracaatta bulunulduğunu, aynı gün İller Bankası Bölge Müdürü Sayın sönmez ATA ile İlçe Geneline içme suyu ve kanalizasyon harita projesi, hibe boru müracaatlarımızı yaptığımızı ve görüşmelerin olumlu geçtiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntaya ilk kurşunu Ankara Özel Kuvvetler Karargâhında sıkan, darbe girişiminin seyrini millet ve devlet lehine değiştiren ve darbeci grubun başındaki Semih Terzi’yi öldüren Kahraman Hemşehrimiz Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR’ in Kabrine ve Baba Ocağına  01.08.2016 tarihinde İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet ERDEM başta olmak üzere İlçe Protokolü, S.T.K. ları Köy ve Mahalle Muhtarları ve Vatandaşlarımızın katılımı ile topluca Taziye Ziyaretinde Bulunulduğunu, 09.08.2016 tarihinde Niğde Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU’ nun İlçemizi ziyaret ettiğini ve İlçemizle İlgili İstişare toplantısı ve Brifing sunumu yapıldığını, Belediyemizin talepleri doğrultusunda yapımı gerçekleştirilen Soğuk Hava Deposu ile ilgili olarak içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını, boru ve ekipman desteğinin ise Niğde İl Özel İdaresince karşılandığını, Belediye Et Kombine Tesislerinin Büro yapımının tamamlandığını ve çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu, eski su deposunun kullanımına son verilerek yeni 500 ton kapasiteli yeni içme suyu depomuzun hizmete sunulduğunu, Çevre yollarımızdaki aydınlatma çalışmalarının tüm hızla sürdürüldüğünü, temizlik ve mezar açma çalışmalarına devam edildiğini, İl Özel İdaresi ile karşılıklı olarak imzaladığımız protokol dahilinde ilçe genelinde asfalt kaplama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sn. Ali ÖZER Meclisimizi ziyaret ederek başarılı çalışmalarımızın devamı için temennilerde bulundu. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:00’ da son verildi.

            
Erdal SARI                          Yavuz HIRA                           Davut MENDİ
Meclis Başkanı                        Katip Üye                            Katip Üye 

2016 Temmuz

MECLİS KARAR KAĞIDI:
Karar Tarihi: 01.07.2016                                                                                        
Karar No:2016/08
Meclisi teşkil
Edenler.
Belediye Başkanı     : Erdal SARI
Üyeler                       : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,
Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Fevzi ACER,
Katılmayan üyeler: Davut MENDI, Yaşar KUZUCU
Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2016 yılı Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.
Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesi Tekkebağ Mevkiinde tapulama harici (108.000) yüzsekizbin m2 yüz ölçümlü alanda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde ilave imar uygulaması yapılmasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Söz konusu tapulama harici taşlık olan yerin imar planı içerisine alınması, toplu konut alanı olarak hali hazır haritalarının çıkartılarak Belediye Meclisimizce onaylanmasının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c-u) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (a), (b) bentleri ve Aynı Kanunun 13, 15, 18. ile 19. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin beşinci (5.) Maddesinde yer alan Belediye Et Kombine Tesislerinin Kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce İlçemiz İstiklal Mahallesi Boğas Mevkiinde yapım işi tamamlanan Belediye Et Kombine Tesislerinin Önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceğini, söz konusu tesisin özel kişi veya kurumlara kiraya verilerek işletilmesinin daha uygun olacağını ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi gerektiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi Doğrultusunda Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususu doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 15.06.2016 tarihi Çarşamba günü günübirlik Ankara İlinde Niğde Milletvekillerimiz Sn. Erdoğan ÖZEGEN ile Alpaslan KAVAKLIOĞLU ile görüştüğünü, Ömerli Deresi dere ıslahı ve taşkın koruma konusunda talebimizin hızlandırılmasını talep ettiğimizi, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa UZUN ile görüşme yapılarak Sulama Göletinin biran önce KOP hibe kaynağından kapalı sisteme dönüşümü ile ilgili örnek yazı bırakılarak o yönde protokol hazırlanmasını talep ettiklerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Sn. Ebubekir ŞAHİN ile makamında görüşülerek Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin geliştirilmesi konusunda görüşüldüğünü, yoksul grubu TOKİ konutları, ortaöğretim yurdu konusunda taleplerimizin bizzat iletildiğini, Altunhisar D.332 Karayolu ile E.90 karayolu arasında kalan 31km.lik yol bölümünün duble yola dönüştürülmesi için sürecin hızlandırılması ve E.90 – D.332 yol bağlantısına yapılan trampöt kavşağın normal yonca köprülü kavşağa dönüştürülmesini talep ettiklerini, Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne yapılan talebimiz üzerine İlçemiz dağlarına (2000) ikibin adet keklik salınımının yapıldığını, Belediye Et Kombine Tesislerine büro vb. işlerine süratle devam edildiğini, İlçe içerisinde diğer çalışmaların süratli bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Meclis Üyesi Halil AVŞAR söz aldı. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan boş dükkanların amaç dışı kullanıldığını patates, arpa, buğday vb. deposu olarak kullanıldığını, Belediyemizce ve Sanayi yetkililerimizce çözüm bulunmasını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30 da son verildi.
Erdal SARI          Yavuz HIRA      Kadir NAZLIKAYA
Meclis Başkanı      Katip Üye         Katip Üye 

2016 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararı

 MECLİS KARAR KAĞIDI:
 Karar Tarihi: 03.06.2016                                                                                       
Karar No: 2016/06
Meclisi teşkil
Edenler.
Meclis Başkan V. : Abdulkadir DAĞTEKİN
Üyeler                   : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN,
Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.
Katılmayan Üyeler: Erdal SARI (Belediye Başkanı), Yaşar KUZUCU.
Gündemin birinci (1.)Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Abdulkadir DAĞTEKİN yaptı ve Haziran ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden gündem dışı Niğde Valisi Sn. Necmeddin KILIÇ’ a Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi konulu teklifin gündeme alınması açık oylama sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklifin Gündemin 6. Maddesinde görüşülmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin dördüncü (4.) maddesinde yer alan 11.05.2016 tarih ve 10/74 sayılı Sn. Mahmut EVREN ‘e ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlçemiz Sağlık Mahallesi Güneş Sokak üzerinde imar planında önceden park olarak ayrılmış olan 40/1 parsel sayılı yer üzerinde park düzenlenmesi ve belirli giderlerinin dilekçe sahibince karşılanması suretiyle uygun ve Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu yere “MAHMUT - FATMA EVREN PARKI” ismi verilerek düzenlenmesi 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan Norm Kadronun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlgili yönetmelik doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin altıncı (6.) maddesinde Niğde Valisi Sn. Necmeddin KILIÇ’ a Fahri Hemşehrilik Beratı Verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 2013/2016 tarihleri arasında Niğde İlimizde Valilik görevini başarıyla yürüten ve Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Sn. Necmeddin KILIÇ’ görev süresince vakur bir Devlet Adamlığı kimliğinin yanı sıra gerek örnek çalışmaları gerekse de Niğde İlimizin tanıtımı ve gelişiminde göstermiş olduğu üstün gayretleri ayrıca adaletli, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı hizmet anlayışla İl ve İlçe halkımızın gönlünde ve yüreğinde yer bulduğunu bu ve benzeri gerekçelerle şahsına Altunhisar İlçemizin hemşehrisi olarak Fahrî hemşehrilik beratının verilmesinin memnuniyet duygusunun yanı sıra yerinde ve uygun olacağını ve kendisini İlçemizin her zaman gönül elçisi olarak göreceğimizi bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. ile 18. Maddesinin (r) bendi doğrultusunda Vali Necmeddin KILIÇ’ a Fahrî Hemşehrilik Beratı verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamaya neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemin yedinci (7.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının coşkulu bir şekilde kutlandığını, Ömerli deresi dere ıslah çalışmalarının devam ettiğini, zindan vadisi mesire alanında çalışmaların sona gelindiğini, Altunhisar kombine et tesislerinin çevre düzenlemesi ve sıvı atık gibi çalışmalarına devam edildiğini, ot biçme işlerine devam edildiğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:30 ‘da son verildi.
Abdulkadir DAĞTEKİN    Yavuz HIRA     Davut MENDİ
Meclis Başkanı         Katip Üye       Katip Üye 
 

escort lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu