7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN UYGULAMA REHBERİ 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 27/05/2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 30/06/2017 tarihine kadar müracaat süresi olan Kanun uygulamasına ilişkin pratik bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 1. KANUNUN KAPSAMI
1. Kanun Hangi Gelir Türlerini Kapsamaktadır? 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, harç, katılım payları ile diğer paylar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki diğer alacaklar ( İdari para cezaları ve hasar bedelleri hariç ) ile ücret alacaklarını, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’ nci maddesine göre tahsil edilen ücretleri kapsamaktadır. İdari para cezaları ve gayrimenkul kiralarına ait borçlar kapsam dışındadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız bünyesinde tahsil edilen ve vadesi 31/3/2017 (dâhil) tarihinden önceki döneme ait alacaklardan;
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • Harçlar, Katılım Payları
 • Ecrimisil Gelirleri,
 • Hal Rüsumları vb.
 • Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Harcı
 • Yol Harcamalarına Katılma Payı
 • Hayvan Kesimi-Muayene ve Denetleme Harcı
 • İşgal Harcı
 • Ticari Plaka Ücretleri ( J-T-D)
 • Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerine Ait Kullanım Ücretleri
2. Kanun Hangi Döneme Ait Borçları Kapsamaktadır?
 • 31/03/2017 (dâhil) tarihinden önceki dönemlerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergileri,
 • Vadesi 31/03/2017 (dâhil) tarihinden önceki dönemlere ait ücret gelirleri ve 6183 sayılı Kanuna tabi ( Hasar bedelleri ve idari para cezaları hariç ) diğer alacakları,
 • Kanunda yazılı döneme ait olmak şartıyla (31/3/2017) dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş vergiler,
 • Dava açılacak veya açılmış olan davadan feragat etmek şartıyla, 7020 sayılı Kanundan faydalandırılır.
 • Yukarıda sayılan vergi, harç ve ücretlerden 31.3.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergilere ait borçları ve vadesi 31.3.2017 tarihinden önce olan ücret gelirleri ve 6183 sayılı Kanuna tabi gelirleri kapsamaktadır.
 1. BAŞVURU SÜRESİ
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin, 30 Haziran 2017 tarihi ve saat 17:00’ye kadar, ilçemiz hizmet binasındaki vezneye bizzat başvuru yapması gerekmektedir.
 1. BAŞVURU KİMLER TARAFINDAN YAPILACAK?
Başvuru sürecinde, gerçek kişilerde şahsen (Vekâleti varsa vekâletname ile beraber vekil tarafından) kimlik belgesi ile tüzel kişilerde (Şirket vb.) ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Kanuni temsilcilerden mutlaka “Yetki Belgesi” istenecektir.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ
İnternet üzerinden e-posta yoluyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen veya vekil aracılığıyla dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Dilekçe örneği, http://www.altunhisar.bel.tr adresinden veya başvuru merkezlerimizden temin edilebilmektedir. Temin edilen başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasına müteakip, Altunhisar Belediyesi Orta Mahalle Mehmet Arıöz Sok. No:5/1 Altunhisar/NİĞDE adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adi posta ile gönderilen başvuru dilekçelerinin, Başkanlığımıza ulaştığı tarih, iadeli taahhütlü olarak gönderilen başvuru dilekçelerinin ise postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak esas alınır.   Başvuru dilekçesi için Tıklayınız.

escort porno videolar lezbiyen porno videolar sinema salonunda azinca olanlar oldu