Meclis Kararları

2018 ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 02.02.2018                                                                                          Karar No: 2018/2

Meclisi teşkil                                                                                                                         ŞUBAT

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Hakan DURUKAN. Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Halil AVŞAR, Yavuz HIRA.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Şubat ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 11.01.2018 tarih ve 11/66 Sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı teklif konusu dilekçe ile İlçemiz Sağlık Mahallesi Akyokuş mevkii 5129 nolu parselde kayıtlı  19.827,66 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Mustafa Kemal DİLCAN tarafından imar planı içerisine alınmasının talep edildiğini, talebin Çevre ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmesini takiben gündeme tekrar gelmesinin uygun olacağını  bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (c- u) Maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. b. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklifin Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonunca görüşülerek oluşturulacak rapor doğrultusunda yeniden Meclis gündemine alınması hususu OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 18/01/2018 tarih ve 12/96 sayılı Belediye Başkanlık makamından havaleli Belediyemiz Bünyesinde Şirket Kurulmasını içeren gerekçe raporunun görüşülerek karara bağlamasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Gündem konusu gerekçe raporu tarafımızdan  incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan  “İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000₺ yerli sermayeli Altunhisar Belediyesi Personel Limited Şirketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına ve Altunhisar Belediyesi Personel Ltd. Şti. kurmak üzere Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususuna meclisimizin 02/02/2018 tarihli 2018/02 sayılı birleşiminde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b-i-j-l ve m) bentleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlçemiz 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde 1- Veterinerlik, 2- Hasta ve Yaşlı Bakım, 3- Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat ve 4- Tarım Bölümünün açılması için gerekli girişimlerin yapıldığını, İl Sağlık Müdürlüğünden ise hasta sayısının yeterli olduğu istatistik verileri doğrultusunda İlçe Hastanemiz bünyesinde 1 adet Diyaliz Merkezinin kurulması için gerekli girişimlerin yapıldığını, İlçemiz Sağlık Mahallesi 2+1 ile 3+1 kaloriferli toplada 79 adet konutlarla ilgili 15 Ocak / 16 Şubat 2018 tarihleri arasında talep toplanması konusunda TOKİ Başkanlığınca Belediyemize yazı Ziraat Bankasına da talimat geldiğini 10 Ocak 2018 Çarşamba günü il koordiasyon kurulu toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde  Bor Altunhisar E. 90 51-52 karayolunda 2017 yılında eksik kalan 51-78 karayolu bağlantısının 600 metrelik bölümünün bu yıl içerisinde sıcak asfalt ve sıcak karışım olarak tamamlanacağı, Boğas Mevkiinde dönel kavşak Akyokuş bitiminde ise testi kulpu U dönüş sistemi yapılması ayrıca Altunhisar- E 90 31 km’lik 51-52 yol bölümünde ise rehabilitasyon, kurp ,banket vb. iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini, sulama göleti, kapalı sulama sistemi konusunun ise İl Özel İdaresince proje  ihale sürecine girildiğini, Ömerli Deresi taşkın koruma konusunda ise proje ihalelerini tamamlandığını ve yapım ihalesini beklediğimizi, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’ ın 13 Ocak 2018 Cumartesi Günü İlimizi Ziyaretinde Bor İlçemize havaalanı yapılacağını, Samsun, Kırıkkale, Aksaray’ dan Ulukışla İlçemiz istikametine giden hızlı tren hattında İlçemize (S) es yapılarak kızılca istikametine geçiş yapacağını müjdelediğini,  ilçemizden geçecek bizim de faydalanacağımız ECEMİŞ Suyu konusunda proje sürecinin devam ettiğini patates hibe desteğinin iki katına çıkarılacağını, Akkaya Barajı için arıtma sisteminin ihale sürecine geçtiğini,  tüm masraflarının ÇEVKO dergisince karşılanmak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 11:00’ de Belediyemizce önerdiğimiz Zindan Vadisi Mesire Alanına (1000) bin adet 1 metre boyunda karaçam fidanlarının dikileceğini belediyemizin ihtiyacı olan (4) dört ton kapasiteli çift teker 6000₺ bedelli bir adet römork satın alındığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Kadir NAZLIKAYA                         Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                  Katip Üye

2018 OCAK AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 05.01.2018                                                                                          Karar No: 2018/1

Meclisi teşkil                                                                                                                         OCAK

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2018 yılı Ocak ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu komisyonun (3) üç üyeden oluşmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince (3) üç üyenin gizli oyla seçimine geçildi, yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde ise 1. Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (8) sekiz oy, 2. Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN (7) yedi oy, 3. Meclis Üyesi Fevzi ACER (5) beş oy, alarak seçildikleri ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. ve 23.maddeleri çerçevesinde Denetim Komisyonunda süresi azami (3) üç iş gününü geçmeyecek şekilde, ihtiyaç olması halinde mali konularda uzman bir personelden destek alınması, söz konusu komisyonun huzur haklarının ise aynı Kanunun 32 ve 39. Maddeleri gereğince Belediye Başkanı Brüt aylık ödeneğinin günlük tutarının 3/1 oranını geçmeyecek şekilde ödenmesi hususu açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemiz İdari sınırları içerisinde ve imar planı dışında kalan bozulan yayla, ova, çiftçi ve arazi yollarının gerekirse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa projeler üreterek Tarım ve Hayvancılığa dayalı yayla, ova vb. çiftçi yollarının iyileştirilmesinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) Bendi ile 75. Maddesinin a, b ve c bentleri doğrultusunda Belediyemiz Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı.19.12.2017 Salı günü Ankara iline gidilerek TOKİ ile görüşme yapıldığını Tarımköy Projesinin maliyetinin çok yüksek çıkması nedeniyle beklemeye alındığını, Sağlık Mahallesindeki kaloriferli konutlar için yazışma yapıldığını 28.12.2017 Perşembe günü  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reform Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Daire Başkanlığına ilçemiz kır bölgesi Yakacık, Ulukışla  ve Akçaören köylerinin 51-52 Bor- Altunhisar il yolu Güney kısmını kapsayacak şekilde arazi toplulaştırma ihalesinin yapıldığını, 28.12.2017 Perşembe Günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Daire Başkanlığınca İlçemiz Kır Bölgesi, Yakacık, Ulukışla ve Akçaören Köylerinin 51-52 Bor – Altunhisar yolu Güney kısmını kapsayacak şekilde arazi toplulaştırma ihalesinin yapıldığını  bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 09:50’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

2017 ARALIK AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 08.12.2017                                                                                         Karar No: 2017/11

Meclisi teşkil                                                                                                                         ARALIK

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU.

Katılmayan Üyeler: Fevzi ACER.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Aralık ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İlgili Kanunun 32. Maddesinde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.)

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde kırkını, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır. dedi başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) bendi ile  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına sosyal denge sözleşmesi yapılması konusunda yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize Ait İlçemiz Aşağı Mahallesi 4118 Numaralı Parselde Kayıtlı 29m2 Yüzölçümlü Taşınmazın Trafo Yeri Olarak Altunhisar MEDAŞ İşletme Şefliğine Tahsis Edilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. İlçemizin gelişmesi ve çehresinin güzelleşmesi adına Altunhisar MEDAŞ İşletme şefliğe ile yapılan görüşmeler neticesinde görüntü kirliliği oluşturan trafoların güvenli ve trafiğe kapalı alana taşınmaları, enerji nakil hatlarının yer altına alınması için ortaklaşa proje yürütüleceği ve söz konusu parselin MEDAŞ İşletme Şefliğine trafo yeri olarak tahsisinin Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi ile aynı kanunun 75. Maddesinin (a), (b), (c) ve (d)  bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (6.) Maddesinde yer alan Altunhisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih ve 19948560 sayılı yazılarının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Öncelikle geleceğimizi şekillendiren eğitim camiası ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi yaparak yeşile olan sevgi ve koruma iç güdüsünü geliştirdiğini göz önünde bulundurarak İlçemiz Sağlık Mahallesi 123 parsel sayılı 2721,00 m2 yüz ölçümlü imar planında park olarak ayrılmış yerin 24 Kasım Öğretmenler Parkı olarak düzenlenmesinin uygun ve Kamu Yararına olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu parka  “24 KASIM ÖĞRETMENLER PARKI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 07 Kasım 2017 tarihi Salı günü Ankara iline gittiğini, TOKİ Başkanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürü Sayın Abdullah Burak KESER’ le birlikte görüştüğünü ve Kır bölgesi arazi toplulaştırma için talimat verdiğini ve 2018 yılı ilk ihale programına alınacağını, ayrıca TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ için Uzman Koordinatör Feti MOLLA beyle görüşülerek gerekli formlar alındığını 08 Kasım 2017 Çarşamba günü ise saat 13:00 – 16:00 saatleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın himayesinde Beştepe Külliyesinde 8. Şehircilik Şurasına katıldığını akabinde ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sayın M. Mustafa GÖZÜKARA beyi makamında ziyaret ederek taleplerimizin iletildiğini, Niğde Milletvekilimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nu makamında ziyaret ettiklerini ve İlçemizle ilgili çeşitli taleplerin iletildiğini, 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Gününün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştiğini, Altunhisar Mehteran-ı Humayunu Takımının eğitimlerine başlanıldığını, taleplerimiz doğrultusunda Emniyet teşkilatımızca ilçemizin muhtemel dört ek noktasına mobese kamera montaj çalışmalarına başlanıldığını, İstiklal Mahallesine içme suyu takviyesi için 42332 nolu kuyunun suyunun İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan tahliller neticesinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinin parometrelerine uygun olduğunu, depo için fayans, sıva hat ve mevzuata uygun çalışmalara başlanıldığını, 2018 Yılında İstiklal Mahallemizde içme suyu sorunu yaşanmayacağını,   söz konusu kuyunun şimdiye dek D.S.İ.’ den kiralık olarak kullandığımızı ancak ilgili kuruma müracaat edilerek 11.718,20 ₺ bedelle satın alma işlemlerinin devam ettiğini, 30 Kasım -01 Aralık 2017 tarihlerinde Dünya CBS Günü dolayısıyla Ankara İlinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen konferans ve fuara katıldığını, Belediyemizce Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep ettiğimiz Atatürk Bulvarı ve Ayhan YAZKAN Bulvarının orta refüj düzenlemesi için 11.500 (onbirbinbeşyüz) adet peyzaj bodur tipli ve tüplü fidesinin tahsisinin yapıldığını ve Trabzon İli Of İlçesinden getirilerek dikimine geçildiğini, Belediye Petrol İstasyonu ve öğretmen evi mahsuplaşması konusunda değer tespit çalışmalarına başlanıldığını, ayrıca Meclis Üyesi Fevzi ACER Beyefendi bir mazereti dolayısıyla Aksaray İline gitmesi gerektiğini ve izinli sayılmasını telefonla talep ettiğini ve talebin uygun görüldüğünü bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:00’ da son verildi.

           

 

                 Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

2017 KASIM AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 03.11.2017                                                                                                 Karar No: 2017/10

Meclisi teşkil                                                                                                                                     KASIM

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN. Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Kasım ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş Cumhuriyetimizin Kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2018 mali yılı ve izleyen iki yıl tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu.  Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve 25.08.2017 tarih ve 42 sayılı Belediye Encümeni kararı ile Plan Bütçe Komisyonunca da görüşülerek kabul edilen 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yıl tahmini Bütçesi Meclis Başkanı tarafından Meclise tevdi edildiği şekliyle;

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TAHMİNİ              :

  1. VERGİ GELİRLERİ :   392.890,70TL
  2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 7.613.138,10TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER :    844.036,60TL

05- DİĞER GELİRLER                                                                     : 1.952.503,30TL

06- SERMAYE GELİRLERİ                                                              :    197.431,30TL

        TOPLAM: 11.000.000,00TL

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇE TAHMİNİ             :

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                   

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                       : 1.242.330,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER :    128.400,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            : 1.996.720,30TL

04- FAİZ GİDERLERİ                                                                        :      31.250,00TL

05- CARİ TRANSFERLER                                                               :    151.955,00TL

06- SERMAYE GİDERLERİ                                                              :    147.500,00TL

09- YEDEK ÖDENEKLER                                                               :    850.000,00TL

4.548.155,30TL

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ :                                             

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            :      20.500,00TL

                              20.500,00TL

10-SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YAR. HİZMETLERİ:                                          

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            :      35.000,00TL

                              35.000,00TL

TOPLAM: 4.603.655,30TL

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                      

01- PERSONEL GİDERLERİ                                                                       :     327.280,00TL

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.            :       74.150,00TL

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                            :  5.994.914,70TL

        TOPLAM:  6.396.344,70TL

 

2018 yılı tahmini gider bütçesi 11.000.000,00TL, 2018 yılı tahmini gelir bütçesi 11.000.000,00TL tespit edilerek bütçe denkliği sağlanmış olup, İzleyen 1. yıl tahmini bütçesinin 12.100.000,00TL, İzleyen 2. yıl tahmini bütçesinin 13.310.000,00TL olarak uygulanması açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri gereğince belediye meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince Harç ve tarifelerin belirlenmesine geçildi;

 

 

 

2018 MALİ YILINDA UYGULANACAK BAZI MAKTU

VERGİ VE HARÇ TARİFE CETVELLERİ

 

MADDE A)- İLAN VE REKLAM VERGİSİ (Resmi İlan, Anons, Emlak, Kayıp Düğün vb.) :

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok(TL) 1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 80 70 60 50
Cadde 20 100 80 70 60 50
Sokak 20 100 60 50 40 35
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 30 25 20 15
Diğer 8 40 30 25 20 15
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 8 7 6 5
Cadde 2 10 8 7 6 5
Sokak 2 10 7 6 5 4
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 115 100 90 50
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 110 90 70 40
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,19 0,14 0,09 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50 0,39 0,25 0,14 0,08

 

İlçemizde yerel bir gazete ile emlak ofisinin olmaması ayrıca çeşitli ilanların geleneksel yerel bir kültür olarak yaşanması nedeniyle Belediyemizin ses yayın cihazı ile yapılan Düğün, Nişan ve Sünnet gibi ilanlardan 10₺ ilan ve 10₺ eğlence vergisi ayrıca taşınır mal alım ve satış ilanlarından 20₺ tahsil edilmesi, kan ihtiyacı, cenaze, kayıp, buluntu, yemek ile Resmi Kurum vb. kamu yararı olan ilanlardan ücret alınmaması hususu Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda en alt limitinden tahakkuk ettirilmesi, ayrıca ilanların bir kez ile iki tekrarla sınırlı kalması hususları açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

 

 

MADDE B)- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar 5 100 70 62 54 38
51 m²-150 m² arası 5 100 75 65 55 40
151 m²-300 m² arası 5 100 80 68 60 45
301 m²’den yukarı 5 100 85 70 65 50
4 yıldızlı otelde 5 100 90 80 75 65
5 yıldızlı otelde 5 100 95 85 80 75
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100 15 10 8 5
26 m²-50 m² arası 5 100 20 15 10 7
51 m²-100 m² arası 5 100 25 20 15 10
101 m²-200 m² arası 5 100 35 25 20 15
201 m²’den yukarı 5 100 40 30 25 20

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE C)- TAŞIT VE RUHSAT HARÇLARI :

 

Belediye Kepçesinin 1 saat süre için kiralanması KDV dahil 120 (yüzyirmi) TL., Belediye Ekskavatörünün 1 saat süre için kiralanması kovalı olarak KDV dahil 200 (ikiyüz) TL. , kırıcıyla çalışma durumunda ise KDV dahil 250 (ikiyüzelli) TL  Belediye Kompresörünün 1 saat süre için kiralanmasında KDV dahil 50 (elli) TL., Kamyonun Niğde il merkezine gidiş- geliş KDV dahil 300 (üçyüz) TL., Altunhisar-Bor ilçe merkezi arası ise KDV dahil 250 (ikiyüzelli) TL., Greyderin ise iş sahasına gidiş güzergahı süresi kiralayana ait olmak üzere KDV dahil saat başı 200(ikiyüz)TL., Cenaze nakil hizmetlerinde ise nakil aracının il sınırları içerisinde ücretsiz, il sınırları dışında ise Encümen Kararı doğrultusunda yakıt artı şoför yolluğu karşılığında görevlendirilmesine il dışı diğer kiralamalarda ise günün şartlarına göre bu fiyatları artırmak ve eksiltmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Belediye Kamyonlarımızın Şehir içi meskun mahal içerisinde kiralanmasında KDV dahil 150 (yüzelli) TL, idari sınırları içerisinde  kiralanmasında KDV dahil 200 (ikiyüz) TL., Kanal açma aracı (KUKA) ile 25 km ye kadar olan mesafelerde 200 (ikiyüz) TL., her ayrı ek depo sıvı atık için ise ayrı ayrı ana bedelin üzerine 100 (yüz) TL. ilave edilmesine,  İlçe Merkezindeki hayvansal atıkların (gübrelerin) İlçe merkezi dışındaki çiftlik, tarla vb. yerlere gübre sahibinin talebi halinde 200 (ikiyüz) TL. karşılığında ihtiyaç sahiplerine satılmasına, çeşitli ilan ve uyarılara rağmen çevreyi kirleten sinek böcek ve koku üreten bu tür atıkların belediyemizce 200 (ikiyüz) TL. bedeli mukabilinde resen kaldırılmasına ayrıca çevre, zabıta ve kabahatler kanunu çerçevesinde gerekli ceza-i müeyyidelerin uygulanmasına,

Belediye traktörlerinin Şehir içi meskûn mahal içerisinde kiralanmasında 50 (elli) TL. meskun mahal dışı kiralanmasında 75 (yetmişbeş) TL., Köy Tüzel kişiliğine dönüşen yerleşkelerdeki müracaat sahiplerinden Tapu v.b. iş ve işlemlerinde belediyemizce verilecek emlak bildirim örneklerinin her çıktısı için 10 (on) TL. hizmet geliri ücreti alınmasına, 5393 Sayılı Kanununun 18. Maddesinin (f)  Bendi doğrultusunda Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.

İlçenin ekonomik ve mahalli imkânları ve SS 33 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi başkanlığının 11.10.2017 tarih ve 05/979 sayılı dilekçeleri göz önünde bulundurularak 2018 yılı birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için şehir içi – Bor – Niğde yolcu ve öğrenci taşıma tarifeleri ile birlikte durak ve ruhsat harçları ise;

Şehir içi yolcu taşıma                                               1,50 TL

Altunhisar – Niğde                                                     5,50 TL

Altunhisar – Niğde Öğrenci                                       3,50 TL

Altunhisar – Bor                                                         4,50 TL

Altunhisar – Bor Öğrenci                                           3,00 TL

Bedensel ve Zihinsel Engellilere                               % 50 indirimli

Otobüs ücretinin Öğrencilerden                               % 50 indirimli

Ticari Taksi Ücretleri  için Niğde İl Merkezi Taksimetre ücretleri esas alınacak

Kooperatif araçlarının aylık durak işgal harcı araç başına 100.00TL

Ticari araç yıllık ruhsat harçları ve servis izin belgeleri :

Otobüs – Kamyon                                                        100.00TL

Minibüs                                                                         100.00TL

Ticari ve dolmuş taksi Ruhsat Harçlarının ise               75.00TL

Olarak tahsil edilmesi akaryakıt ve diğer girdilerde olağanüstü bir artış olması halinde düzenlemelerin tekrar meclis gündemine getirilmesi, Gazi ve 1. derecede şehit yakınlarından ücret alınmaması,  belediye otobüs terminaline akıcılık sağlanması amacıyla giriş çıkış yapan otobüslerden 2 TL gibi sembolik bir ücret alınması  hususları yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu harç ve tarifelerin yukarıda belirlenen şekliyle uygulanması hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE D)- İÇME SUYU ÜCRETLERİ:

Ön ödemeli akıllı sayaç ile içme suyu abonesi olacaklardan 15,00 (onbeş) TL. hizmet geliri tahsil edilmesine, sayaçsız konut abonelerinden sayaç taktırma cihetine gidilmesine, buna rağmen sayaç taktırmayan abonelerden aylık 50TL+KDV ticari olanlardan ise 100,00TL+KDV ücret tahsil edilmesi, kaçak su kullananlardan 300TL+KDV ücret tahsil edilmesi ve idari ceza uygulanmasına ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, çeşitli nedenlerle içme suyu kapanan abonelerden 10 (on) TL. açma kapama bedeli alınmasına ve resen ön ödemeli sayaç taktırılmasına ayrıca Şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilerimiz ile % 50 ve üzerinde Hastane raporu ile bedensel ve zihinsel rahatsızlığı tespit edilen abonelere ise içme suyu bedelinden %50 oranında indirim yapılarak tahsilat yapılmasına, konut ve işyeri içme suyu abonelerinden su bedeli olarak 1 ton karşılığında Plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan maliyet hesapları doğrultusunda 2,00TL ücret alınmasına, ayrıca imar sınırları dışındaki bahçe içlerinde yazlık ev olarak abone olup aylık 20 tonun üzerinde su tüketenler ile Şantiye abonelerinden ise normal tarifenin beş (5) katı oranında ücret tahsil edilmesi hususları açık oylamaya sunuldu, Yapılan açık oylama neticesinde Söz konusu teklifler Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE E)- SULAMA SUYU ÜCRETLERİ:

Hububatlar, ekin, bağ ve bahçelerin sulanmasında cazibeli suyun saatinin sulama birliğinin görüşleri doğrultusunda (ıskasuyu) 15,00₺, İlçemiz Bayatönü mevkiindeki kuyu 20,00₺,  Celemedin Kuyusu Basınçlı 18,00₺  Basınçsız 15,00₺, Mezarlık Yolu Kumyol Kuyusu Basınçlı 12,00₺ – Basınçsız 10,00₺ Olarak tarifenin belirlenmesi ayrıca sulamanın kapalı sisteme dönüşmesini takiben encümene, düzenleme yetkisi verilmesi hususu yapılan müzakerelerden sonra açık oylamaya sunuldu ve teklif Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE F)- DÜĞÜN SALONU İLE DİĞER LOJMAN VE İŞYERLERİNİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Düğün ve Toplantı Salonumuzun Belediyemizce hizmeti halinde Servis olmadan salon ücretinin 350 (Üçyüzelli) TL. belediyece personel görevlendirilmesi halinde 400 (dörtyüz) TL., Resmi Kurumların ve Belediye Personelinin kendileri ve çocukları için kiralaması halinde ise %50 oranında indirim yapılmasına, kısa süreli yemek vb. STK etkinliklerde ise 100 (yüz) TL.,  Okul v.b. Kamu yararına yapılan toplantılarda ise bedelsiz tahsis edilmesi, belediyemizce söz konusu salonun kiraya verilmesi halinde belediye ve resmi kurum toplantı ve etkinliklerinin bedelsiz ve ikramların belediye için %50 oranında indirimli olması, kooperatif, birlik, STK, siyasi partiler dernek vb. etkinliklerde ise bedellerin müstecirin insiyatifine bırakılmasına  ayrıca Belediye Tüzel kişiliğindeki kiralık lojman ve işyerlerinin kira ücretlerinin yıllık tefe-üfe ortalamasında arttırılması hususları müzakere edilerek açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

MADDE G)- DEĞİRMEN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ :

Belediye değirmeninde un öğütme ve kırma kg başı ücretleri

Un öğütme      12 Krş

Kırma ise        10 Krş

Olarak belirlenmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

MADDE H)- KANTAR ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belediye Kantarındaki tartı işlemlerinde alınacak ücretler,

Otomobil, Taksi, Kamyonet                 5,00TL

Traktör, Kamyon                                10,00TL

Tır – Kırkayak                                       15,00TL

 

Olarak tarife belirlenmesi çeşitli nedenlerle kantar ücretini ödemeden kantarı terk eden araç plakası ve sürücüleri kayıt edilerek 10 (on) katı oranında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi hususu müzakere edilerek teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE I)- BELEDİYE KESİMHANE TESİSLERİ KESİM ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ:

 

Küçükbaş Hayvan Kesimi                  : 15 (onbeş) TL.

Büyükbaş Hayvan Kesimi                  : 75 (yetmişbeş) TL.

Kurban ve adak Kesimi Büyükbaş    : 150 (yüzelli) TL.

Kurban ve adak Kesimi Küçükbaş    :  30 (otuz) TL.

 

Olarak belirlenmesi kesimhane ile ilgili  diğer iş ve işlemler ayrıca ilgili kanun ve mevzuatlar hükümleri doğrultusunda işletilmesi, kiralanması vb.  konusunda Belediye encümenine yetki verilmesi  hususu müzakere edilerek söz konusu teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE İ)- İŞGAL HARCI:

 

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 2,26 2,09 1,80 1,16
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2,25 1,22 1,75 1,10
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 3,90 3,15 2,85 2,05
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1,00 0,58 0,64 0,46
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 2,08 1,80 1,25 0,90

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk ettirilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE J)- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 145 120 105 70
26 m²-100 m² arası 20 800 175 143 115 92
101 m²-250 m² arası 20 800 200 172 142 115
251 m²-500 m² arası 20 800 255 210 172 142
501 m²’den yukarı 20 800 340 285 227 172

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE K)- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1 1,00 0,80 0,58 0,40
26 m²-100 m²  arası 0,10 1 1,00 0,92 0,80 0,58
101 m²-250 m² arası 0,10 1 1,00 0,95 0,85 0,63
251 m²-500 m² arası 0,10 1 1,00 1,00 0,92 0,70
501 m²’den yukarı 0,10 1 1,00 1,00 1,00 1,00

 

Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yukarıda Bakanlıkça belirlenen tablonun meclisimizce belirlenen oranlar doğrultusunda tahakkuk edilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE L)- MEZARLIK VE BELEDİYE TASARRUFUNDA KALAN YERLERİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ:

Belediyemiz tarafından İlçemiz Mezarlığı içerisinde mezar kazılması, mezar kapak taşı ve diğer giderleri dâhil olmak üzere toplam mezar ücretinin 350 (üçyüzelli) TL. olarak belirlenmesi, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi olanlar ile ilmühaberi ibraz edenlerden mezar bedeli alınmaması ayrıca aile mezarlığı yapacak müracaat sahiplerinin Belediye  Fen Görevlilerinin incelemesini takiben uygun olanlara Encümen Kararı doğrultusunda her metrekare için 40,00 (kırk) TL. karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 79. Maddesi Doğrultusunda Belediye tasarrufunda olan diğer yerler ile ilgili olarak toplam 30 (otuz) yılı geçmemek kaydı ile mezarlık için ise süresiz  izin verilmesine ayrıca Belediyenin bilgisi dışında gelişi güzel aile mezarlığı yapılmaması izinsiz yapılanlara ise gerekli idari işlemlerin uygulanması ayrıca dinlenme yerleri için ise 02.09.2016 tarih ve 2016/09 Sayılı Meclis kararının 6. Gündem Maddesine uyulmak kaydı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE M)- DİĞER HARÇ VE TARİFELER:

Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/A maddesi gereğince, diğer harçların Bakanlar kurulu kararınca belirlenen en alt sınırın uygulanması hususu müzakere edilerek İlçemizin kalkınmada öncelikli yöreler arasında bulunması ve gelişmesine katkı sağlanması göz önünde bulundurularak açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde tahsil edilecek ücretlerde en alt sınırın uygulanması hususuna Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

2018 Mali Yılında uygulanacak harç ve tarifelerdeki cetvellerin tümü üzerinde Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü, Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (f) maddesi gereğince teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

GRUPLAR
1. GRUP 2. GRUP 3.GRUP 4.GRUP
ATATÜRK BULVARI HIDIR KAHVECİ SOKAK SÜLLÜ ERCAN SOKAK ALTINTAŞ KÜME EVLERİ
YEŞİLYURT CADDESİ KASAPOĞLU SOKAK ŞEHİT OSMAN ALTUĞ SOKAK BOĞAS KÜME EVLERİ
ŞEHİT ABDULKADİR TANIK CADDESİ KÜLTÜR SOKAK BEZİRHANE SOKAK 1.KÜME EVLERİ
HÜKÜMET CADDESİ BAYRAMGAZİ SOKAK G.MAHMUT MÜLAZIMOĞLU SOKAK 3.KÜME EVLERİ
Ş.GÜRBÜZ KİRAZCI SOKAK MEHMET ARIÖZ SOKAK HASAN FEHMİ SOKAK BAYATÖNÜ KÜME EVLERİ
CUMHURİYET MEYDANI ŞEHİT ADEM DÖNEN SOKAK KALAYCI SOKAK 2.KÜME EVLERİ
ÇARŞI SOKAK TAHİRİ SOKAK KASAPOĞLU SOKAK GÖLEK ARASI KÜME EVLERİ
ALTINYURT CADDESİ TALAT OĞUZ SOKAK SARAY SOKAK KIR KÜME EVLERİ
AYHAN ŞAHENK CADDESİ GÜL SOKAK ULUDAĞ SOKAK KIZILYER KÜME EVLERİ
AYHAN YAZKAN BULVARI KARDELEN SOKAK UMUT SOKAK KORU KÜME EVLERİ
YAŞAR KOPAN CADDESİ VAHAP OKAY SOKAK BALLI SOKAK MEZARLIK YOLU KÜME EVLERİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ AY SOKAK BUĞDAY SOKAK TEKKEBAĞ SOKAK
AKYOKUŞ SOKAK CAN SOKAK DEFNE SOKAK YEŞİLDERE SOKAK
HASTANE CADDESİ DİK SOKAK ELİF SOKAK KURŞUNLU SOKAK
SANAYİ CADDESİ ESEN SOKAK ELMA SOKAK BARBOROS KÜME EVLERİ
  KAZIM KARTAL SOKAK LALE SOKAK GÖKTAŞ SOKAK
  OKUL SOKAK MENEKŞE SOKAK ÖZDEMİR SOKAK
  SAĞLIK SOKAK NERGİZ SOKAK ŞEHİT MURAT AKAR SOKAK
  TARIM SOKAK PAPATYA SOKAK TAHTALI CAMİİ SOKAK
  YILDIZ SOKAK PARK SOKAK GÜNEŞ SOKAK
  AHMET DOYGUN SOKAK RÜZGAR SOKAK KARANFİL SOKAK
  CAMİİ SOKAK SAKİN SOKAK KİRAZ SOKAK
  SIHHATLİ SOKAK SAYGIN SOKAK  
  ÜST SOKAK REYHAN SOKAK  
  MERCAN SOKAK SÜMBÜL SOKAK  
  HAMAM SOKAK YATAY SOKAK  
    ZAMBAK SOKAK  
       

 

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Üyeleri ile ihtisas Komisyonlarının huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı. Bütçe Kanunu ile belirlenen göstergeler üzerinden Belediye Başkanının günlük bürüt ödeneğinin 3/1 (üçte biri) oranının üst seviyesini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesinin uygun olacağını bildirdi. Söz konusu teklif yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan Aynı Kanunun 51 ve 52. maddelerinde belirtilen Zabıta ve İtfaiye görevlilerinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan müzakereler neticesinde Zabıta ve itfaiye görevlilerine Bütçe Kanununda gösterilen üst sınırı geçmemek kaydı ile fazla mesai ücreti verilmesi açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan 2018 Takvim Yılı İçerisinde Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olan işsizlerden toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde Mevsimlik İşçi ayrıca aynı yıl içerisinde hizmet satın alma yöntemi ile toplam on dört  (14) işçi personelin çalıştırılmasının görüşülerek karara bağlanması. Söz Talebi olup olmadığı soruldu. Meclis Başkanı söz aldı özellikle yaz sezonunda Sulama (ıska) Suları ile park, bahçe, mezarlık, yol düzenleme ve iş ocağı benzeri Belediye Hizmetlerinde artış görüldüğü söz konusu hizmetlerde aksama yaşanmaması için 5620 Sayılı Yasa gereğince Belediyelerde bir takvim yılı içerisinde toplam her biri için 5 (beş) Ay 29 günü geçmemek üzere özellikle İş Kurumuna kayıtlı olanlardan Mevsimlik İşci çalıştırılmasına imkân sağlandığını bu doğrultuda konusunda yeterli ve liyakatlı kişilerden ıska suyu, yol düzenleme, alt ve üst yapı hizmetleri, park bahçe ile Belediye eliyle yürütülen diğer hizmetlerde çalıştırılmanın ve işveren vekili olarak sözleşme yapılması ayrıca İŞ-KUR TYP Programı doğrultusunda belediyemize tahsis edilen işçi personelin kendilerine herhangi bir mali külfet getirmemek kaydı ile mücavir alanlarda ve İlçemize bağlı köylerde Şehitlik, Mezarlık, Okul, İbadethane, Meydan ve Caddelerde diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında temizlik yapmalarının uygun olacağını bildirdi. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Mevzuat gereği ihtiyaç halinde toplam 8 kişiyi geçmeyecek şekilde 5620 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının (C) Bendi kapsamına giren Kamu İdarelerine ilişkin işlemler hakkındaki 2007/1 Sayılı tebliğin 14. Maddesi doğrultusunda 1 takvim yılı içerisinde toplam 5 Ay 29 günü geçmemek kaydı ile Belediye Bütçesinin personel giderleri cetvelinden %30 oranını aşmayacak şekilde Belediyemize 8 adet Mevsimlik İşçi alınması ve işveren vekili olarak Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ayrıca 2017 takvim yılı içerisinde çalışan personellerden talep edenlerden liyakat sahibi olanların öncelikle 2018 yılı içerisinde çalıştırılmaları ayrıca mevsimlik işçi statüsü ile iş yoğunluğunun giderilememesi halinde ise hizmet satın alma yöntemi ile 14 (ondört) işçi personelin,  İŞ-KUR TYP Personelinin ise yukarıda içeriği belirtilen köyler mücavir alanlar ile diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında çalıştırılmaları hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (a), (t) bendi ile aynı kanunun 82. Maddesi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin Görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan 2017 Yılı ek bütçesinin görüşülmesine geçildi. Meclis başkanı söz aldı. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı tahmini bütçesinde Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibine 5.000.000,00TL(Beşmilyon) tutarında ödenek konulduğu, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve 2017 yılı içerisinde belediyemiz petrol işletmesinde akaryakıt, madeni yağ ve LPG otogaz satışının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi neticesinde tahmini bütçenin yetmediği görülmektedir. Bu doğrultuda akaryakıt ve yağ alımları bütçe tertibine ve Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler bütçe tertibine ek bütçe konulması zaruri hale gelmiştir. Belediyemiz 2017 yılı bütçesi 46.51.05.33.04.1.1.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibine 900.000,00TL(Dokuzyüzbintürklirası) ile 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler bütçe tertibine 900.000,00TL(Dokuzyüzbintürklirası) bütçe konulması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilerek diğer Maddelerin Görüşülmesine geçildi.

Gündemin Onuncu (10.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 30 Ekim 2017 tarihinde vefat eden Onursal Belediye Meclis Üyesi Sayın Mehmet KİRAZCI’ ya Cenab-ı Allah’ tan Rahmet yakınlarına ve tüm sevdiklerine sabr-ı cemiller niyaz ettiğini,      Belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep ettiğimiz 8m3 lük evsel atık taşıma aracının hibe olarak tahsis edildiğini, 09.10.2017 Pazartesi günü Karayolları Kayseri Bölge Müdürü Sayın Şinasi ALTINOK ile makamında sıcak asfalt kavşak ve Altunhisar E-90 bağlantısı arası 31km. lik yol bölümü hakkında görüştüğünü, ayrıca aynı gün İller Bankası Bölge Müdürümüz Sayın Sönmez ATA beyle görüşerek İstiklal Mahallesi içme suyu yetersizliği konusunda görüş alışverişi yaptığını, 10.10.2017 günü ise DSİ Konya Bölge Müdürlüğüne İstiklal Mahallesi Mezarlık Yolu  42332 nolu kuyunun Suyunun  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinin parametreleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünden resmi yazı ile tahlilinin istenildiğini, 12.10.2017 Perşembe Günü ise Ankara İline gidilerek okulların su borçları ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Daire Başkanı Sayın Yunus DEREKAYA ile Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzün Akaryakıt İstasyonu fark bedeli için ise öğretmen evi arsasının tahsisinin kaldırılması için ise Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Harun KARCI ile görüşüldüğünü, Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını, Kaymakamlığımızca yapılan yazılı talep üzerine kapalı spor salonumuzun için sebil ve büro tipi buzdolabının ise encümen kararı ile Belediyemizce alınarak zimmetle ilgili kuruma teslim edildiğini, Belediye Düğün Salonunun üç dış kapısının metal kapı yapılarak değiştirildiğini, Belediye Değirmeninin sıfırlanan kepekli öğütme taşı ile bulgur öğütme taşının değiştirildiğini, ilçemiz sıcak asfalt sahasında bordür boyası çalışmalarının devam ettiğini, önceden planlandığı şekliyle 02.11.2017 Perşembe günü itibariyle özel idare araç ve ekipmanları ile  özellikle sıcak asfalt yollarda çizgi çalışmalarına başlanıldığını, okullardan alacağımız içme ve kullanma suyu tahsilatı için Milli Eğitim Bakanlığı Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığına yazışma yapıldığını, park ve bahçelerde eksik olan ve kuruyan ağaçların yerine fidan takviyesine başlandığını, sıcak asfalt tamiratları için bir adet asfalt kesme ile bir adet asfalt ve parke sıkıştırması için kompaktör alınarak Belediyemiz makine parkına dahil edildiğini, belediyemizin desteği ve diğer hayırsever kişi ve kurumların desteği ile Milli Eğitim bünyesinde 27 kişilik Mehteran takımı kurma çalışmalarına 6 Kasım 2017 tarihi itibariyle başlanacağını ayrıca 2018 takvim yılı için gerek belediye öz kaynakları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile ilçe merkezinde yapımı hedeflenen projelerini maddeler halinde sırasıyla; 1- İlçe Merkezimizde Altunhisar “HASANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN” Hayata geçirilmesi, , 2- İlçemiz İstiklal Mahallesinde önceden planlanan yerde kampüs şeklinde “ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİN” hayata geçmesi için maddi ve manevi tüm çaba ve gayretleri sarf etmek, 3Belediyemize mevcut garaj içerisinde kapalı itfaiye garajı kazandırmak, 4 Altunhisar Sulama Göletinin KOP vb.hibe kaynaklarıyla kapalı sisteme dönüştürmek, 5 Kamulaştırma işlemlerinin giderilmesi halinde İlçe Merkezine bir adet şadırvan ve tuvalet yaptırmak, 6- Ek olarak planlanan ilçe mezarlığının Asri Mezarlığına ilavesi için tüm bürokratik işlemleri bitirmek, 7- İl Özel İdaresince İlçe Merkezine eğitim amaçlı bir adet yüzme havuzu kazandırmak, 8- Çiftçi yollarımızın rehabilitesi için gereken desteği sağlamak, 9- İlçe Merkezindeki elektrik hatlarını yer altına almak mevcut trafonun yerini değiştirmek, 10- Zindan Vadisi Mesire Alanına öncelikle hibe kaynakları ile desteklenen sallanır asma yaya köprüsü yapımı gerçekleştirmek, 11 İlçemiz Altunhisar – Bor karayolu üzeri Belediye Et Kombine Tesisleri bölgesinde karayolu mevzuatlarına uygun bir yerde ilgili kuruluşça bir adet dönel kavşak yapılmasını sağlamak, 12 İlçemizin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınması için gerekli çaba ve gayretleri sarf etmek. 13- Tarihi Osman Gözcü Evinin restorasyon ve resitasyon işlemlerinin tamamlanmasını takip etmek. 14- proje ihalesi tamamlanmış olan Ömerli Deresi Taşkın Koruma Sisteminin kanalizosyon ve regrasyon ve yürüyüş yolları ile birlikte yapım ihalesini takip etmek. 15- 5. ve 6. Etap TOKİ Konutlarının tüm işlemlerini bitirerek ihale işlemini tamamlamak, 16- İlçemizde Bal ligi Amatör futbol takımımızın kurulmasına vesile olmak. 17- İlçe Merkezinde İlçe Kaymakamlığı le koordineli bir şekilde bir mehteran takımının kurulmasını temin etmek. 18- Tarım ve Hayvancılığa Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması için çaba ve gayretleri arttırmak. 19- İlgili kurumlarla sıkı bir iş birliği sağlanarak Özellikle İlçemiz Kır Bölgesinde arazi toplulaştırma çalıştırmalarını hızlandırmak olduğunu bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 11:00 da son verildi.

           

 

             

                  Erdal SARI                                      Yavuz HIRA                                    Davut MENDİ

               Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                         Katip Üye

2017 EKİM Ayı Meclis Kararı

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 06.10.2017                                                                                                 Karar No: 2017/09

Meclisi teşkil                                                                                                                                    EKİM

Edenler.

 

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Hakan DURUKAN.

 

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Ekim ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2017 takvim yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerimizin Sözleşmelerinin Bir Yıl Süre İle Uzatılarak Çalıştırılmaları Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi.  Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakerelerden sonra Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli Personellerimiz Av. Mustafa DURMAZ ve Yüksek Mimar Hüseyin FERGAR ile Veteriner Hekim Necati KALE’ nin Maliye Bakanlığının ödeme cetvelinde belirtilen ücret tarifesi üst sınırını geçmemek kaydıyla sözleşmelerinin 01.01.2018/ 31.12.2018 tarihleri arası 1 yıl süre ile uzatılarak, adı geçen görevlilerin “Kısmi Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” olarak çalışmalarına, kısmi zamanlı hizmet sözleşmeli çalışacak personellerin S.G.K. ve ulaşım giderlerinin kendilerince karşılanacağı ve söz konusu sözleşmelerin ise Belediye Başkanınca imzalanması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (ı) ve 49. maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan 06.09.2017 tarih ve 05/933 sayılı dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı teklif konusu dilekçe ile İlçemiz Sağlık Mahallesi Haştır mevkii soğuk hava deposu karşısında bulunan 3891 nolu parselde kayıtlı 34.000m2 yüzölçümlü taşınmazın malikleri tarafından imar planı içerisine alınmasının talep edildiğini, kadastro, tapu tescil vb. tüm gider ve harç ve masraflarının dilekçe sahiplerince karşılanması ve yapılan imar planından doğacak KOP ve DOP payı dışında 10 (on) adet parselin mümkün mertebe bitişik ve bütünlük içerisinde Belediyemiz adına tapu tescilinin ayrı ayrı yapılarak teslim edilmesi kaydı ile uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı belediye kanununun 18. (c- u) maddeleri ile 3194 sayılı imar kanununun 8. b. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif Meclis üyesi Yavuz HIRA’ nın karşı oyuna karşın diğer üyelerin OY ÇOKLUĞU ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. 21 Eylül 2017 Cuma Günü Saat 15:30’ da Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in başkanlığında Niğde Milletvekillerimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nun teşrifleri ve MEDAŞ Genel Müdürü Sn. Erol UÇMAZBAŞ ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Eyüp ERDURAN’ ın katılımı ile Valilik toplantı salonunda elektrik ve enerji konusunda toplantı yapıldığını ve bizzat şahsımın katılımı ile İlçemiz arazi bölgeleri TR11 ve TR17 bölgelerine güçlenme trafo ilave edilmesi ve Bor İlçesinden gelen ve Balcı köyü yakınlarında kalan FİDER hattının kısa zamanda İlçemize bağlanması ayrıca İlçe Merkezi Çarşı içi havai hattının yer altına alınması ve İlçe Merkezindeki salkım saçak trafonun (monobilog) kapalı kabin içinde belediyemizce belediyemizce tahsis edilecek en yakın yere taşınması, imar sahası içerisinde yol üzerinde kalan direklerin güvenli noktalara deplase edilmesi konularını ilettiğini ve olumlu karşılandığını, 22 Eylül 2017 Cuma Günü Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in İlçemizi ve belediyemizi ziyaret ettiğini, sorunlarımızı ve çözüm yollarını ise talep ettiğimizi, akşam programında belediyemizin de destek olduğu Şehitlerimizle ilgili yemek programının gerçekleştirildiğini ve söz konusu yemeğe Niğde Milletvekillerimiz Sayın Erdoğan ÖZEGEN ile Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU’ nun teşrif ettiklerini, asfalt çalışmalarının son aşamaya geldiğini ayrıca önceden bilgi verdiğimiz üzere karayollarınca Bor İlçemizden Altunhisar İstikametine D332 yol güzergahında 10 km. sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, 03.09.2017 Salı günü saat 14:30’ da Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ in başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının yapıldığını, söz konusu toplantıda İlçemiz ile ilgili taleplerin dile getirildiğini, 05.09.2017 tarihi Perşembe günü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Rektörü Prf. Dr. Sayın Muhsin KAR Beyefendiye İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ile birlikte tebrik ziyaretinde bulunduklarını ve İlçemize açılmasını talep ettiğimiz Yüksekokul teslim ettiklerini, Ecemiş suyundan 2045 yılına kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını giderecek şekilde planlama yapıldığını bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30’ da son verildi.

 

 

 

    

 Erdal SARI                                       Yavuz HIRA                           Davut MENDİ   

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                              Katip Üye

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAddN225TqpPE6QyM1lEN2jJMAGB1bJojQ&callback=initMap">