Meclis Kararları

2017 Eylül Ayı Meclis Kararı

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 05.09.2017                                                                                                    Karar No: 2017/08

Meclisi teşkil                                                                                                                                   EYLÜL

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Eylül ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. İlçemiz Karaağca Üstkol mevkiinde ki 5198 parsel sayılı yerle ilgili mevzi imar planının (Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı) kabul ve onaylanmasının gündeme alınması konusundaki meclis üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN ve arkadaşlarının teklifi açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde teklif oy birliğiyle kabul edilerek aynı madde içerisinde  görüşülmesine geçildi ve meclis başkanı söz aldı söz konusu hali hazır uygulama ve nazım imar planına 5198 sayılı parsel üzerinde yapılmasının uygun olacağını ayrıca parselle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca KAMU YARARI kararı alındığı ve belgelerin mevcut olduğu bildirildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü ve söz konusu gündem maddesinin 5393 Sayılı belediye kanununun 18. (c- u) maddeleri ile 3194 sayılı imar kanununun 8. b. Maddelleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif ve kabul onaylanma hususu OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi,

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesi 2. Etap TOKİ Karşısı Ada:205 Parsel:1’ de kayıtlı park alanına “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” isminin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı Kaymakamlık Makamının 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Tertip Komitesi Başkanlığınca 10.07.2017 Tarih saat 14:00’ de alınan kararın içeriğinde Altunhisar Belediye Başkanlığı Koordinesinde İlçemizde 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI oluşturulması karara bağlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihi Perşembe Günü Saat:11:00’ de ise İlçe Halkımıza da ilan yapılarak kaymakam beyin başkanlığında tabela ve fidan dikim etkinliğinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu park alanına 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan İlçemiz İstiklal Mahallesinde 3804 sayılı parsel ve Sağlık Mahallesi 2771, 2772, 2773, 2774 ve 2775 sayılı parseller üzerinde imar tadilatı yapılmasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. İstiklal Mahallesinde 3804 parsel bitişiğinde önceki imar planında 5 metre genişliğinde yer alan iki ayrı yolun (5+5 10) on metre genişlikte düzenlenmesi ve yeni 10 metrelik yolun imar mevzuatına uygun hale getirilmesi ayrıca Sağlık Mahallesinde önceden sehven yeşil alana dönüştürülen söz konusu yerlerdeki konut sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilerek bütünlük sağlanması ve vatandaşların özel mülkiyetlerine yapı, tadilat, tamirat vb. müracaatlarının yasal hale getirilmesine uygun olacağını bildirdi ve söz talebi olup olmadığı soruldu söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu parsellerin yer aldığı alanlar üzerinde imar tadilatı yapılması hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c), (e) ve (u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (a) bendi ile 9, 19. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde içme ve kullanma suyu hizmetlerinde ön ödemeli akıllı sayaç uygulamasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizce 2014/11 Sayılı Meclis Kararının 7. Maddesi Doğrultusunda TEKSAN firması ile protokol ve sözleşme imzalanmış ancak ilgili firmanın sayaç tedariki ile satış sonrası hizmetler konusunda sözleşme hükümlerini  sağlıklı bir şekilde yerine getiremedikleri görülmüş mağduriyet yaşandığını ve gerekli ihtarlarının yapılmasına rağmen aksaklığın  devam ettiğini ve çözüm olarak gerekli araştırmaların yapılarak tüm abonelerin mekanik sayaçlarının tamamının sökülerek başka bir yüklenici eli ile Belediyemizce temin edilecek ön ödemeli kartlı sayaçlarla değiştirilmesinin kamu yararına olacağını ve mağduriyetleri gidereceğini ve su tasarrufu sağlayacağını, alternatif birden ziyade firma ile de sözleşme yapılması kalite fiyat ve teknik servis hizmetlerinde rekbet oluşturulması tahakkuk ve tahsilatlara ise kolaylık getireceğini bütünlük sağlanması açısından belediyemizin yüklenici olarak görev almasını gerekirse sayaçların toptan satın alınarak 8-16 ay aralıklarında taksitli olarak  abonelere bağlanması ve tüm abonelere dini tesisler, okullar dışında ön ödemeli sayacın zorunlu olmasının ve tüm konut, işyeri vb. kurum ve kuruluşların kapsama dahil edilmesini, kanunla ve çeşitli kararlarla kapsam dışında olanların ve olabileceklerin (örneğin mabetler gibi) haklarının saklı kalmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra önceden öngörülmeyen sorun, sıkıntılar ve detaylar çıkması halinde belediye encümenine karar alma,   Belediye Başkanına ise imza yetkisi verilmesi hususları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a, 15/a, 18 (d, e, g, j, n, t) maddeleri ve bentleri ile aynı Kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklifler OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan 7- Belediyemiz adına tapu tescilli 234 ada parsel:1’ de kayıtlı taşınmaz ile 2832, 208, 209 ve 210 parsel numaralı parsellerin hazine adına tescilinin yapılması ayrıca Belediye Başkanına Sulhname ve mahsuplaşma yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Uzun yılları takiben belediye akaryakıt istasyonunun konut alanının ticari alana dönüştürülmeden kurulduğu gerekçesiyle fark bedeli olarak maliyeye ödenmesi istenilen yaklaşık 460.000TL dört yüz altmış bin Türk lirası  için maalesef şu ana kadar kalıcı bir çözüm sağlanamadığı ve bu konunun  kökten çözülmesi  gerektiği 2823 parsel sayılı 2454m2 öğretmen evi arsası ile 208,209 ve 210 parsel sayılı yerlerin tarla vasfında olduğu içerisinde herhangi bir mezar veya kalıntısının bulunmadığını, kadimden beri sürülüp ekildiğini, imar alanı dışında olması sebebiyle imar tadilatının yapılamadığını, İlçemiz Orta Mahalle 2823 parselde kayıtlı öğretmen evinin bulunduğu yüz ölçümlü taşınmaz ile 208, 209 ve 210 sayılı parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.07.2017 tarih ve 21105 sayılı yazısına istinaden karşılıklı uzlaşma sağlanarakve mahsuplaşma yapılarak hazine adına tescil edilmesinin  uygun olacağını  bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 11. Maddesinin 3. Paragrafı doğrultusunda hazine adına tescil işleminin yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi doğrultusunda Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan Akaryakıt İstasyon fark bedeli ödemesi için SULHNAME ve MAHSUPLAŞMA için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Tabiat Turizmi Eylem Planı doğrultusunda Doğa koruma ve Milli parklar Adana 7. Bölge Müdürümüz Sayın Etem BOZ yardımcısı Sn. Mustafa KANDIRMIŞ Orman ve Su İşleri İl Müdürü Sn. Turgut KOÇAK ve Yaban hayatı korumadan oluşan görevli heyeti ile 08.07.2017 tarihi Cumartesi günü Çiftlik İlçemiz Kitreli Köyümüzden başlayarak Uyuz Göleti, Mescitli, Başyayla, Şahin yurdu, Zindan Vadisi, Yeşilyurt Köyü, Ömerli deresi, İlçe merkezi doğal çilek bahçeleri, Sıra Çakıl han, Kınık Tepesi ( höyük), Bayat köyü ve Çukurkuyu beldesinde Kahraman Şehidimiz Ömer HALİSDEMİR’ in Kabrinde son bulacak şekilde talep ettiğimiz ( Trekking ) Tabiat yürüyüş (rotası) konusunda tüm parkurun yerinde inceleme ve tespitlerinin yaporuma ve Milli parklar Adana 7. Bölge Müdürümüz Sayın Etem BOZ yardımcısı Sn.Mustafa KANDIRMIŞ Orman ve Su İşleri İl Müdürü Sn Turgut KOÇAK Yaban hayatı korumadan oluşan görevli heyeti ile birlikte tüm parkur ve güzargah üzerinde incelemede bulundular.Turizm Eylem Planı doğrultusunda çalışma yapan Sayın bölge müdürümüz ve heyetine gönülden teşekkürler.Selam ve Dua ile ıldığını, 11 Temmuz 2017 tarihi Salı günü il merkezinde Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK ile Niğde Milletvekillerimiz Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Erdoğan ÖZEGEN başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığını ve ilçemizle ilgili sorunlar ve çözüm yollarının görüşüldüğünü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle İlçe Kaymakamlığımız tertip komitesince hazırlanan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri programı özüne uygun olarak yoğun bir katılımla unutmamak unutturmamak adına gerçekleştirildiğini, 18 Temmuz 2017 Salı günü belediyemizce Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden talep ettiğimiz 2 bin adet kınalı kekliğin ilçemizi çevreleyen Hasandağı devamı sıralı dağlara salınım yapıldığını, Altunhisar Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir spor tesisleri, otopark, sağlık ocağı tuvaleti ve akaryakıt istasyonunun özellikle dış cephe boyalarının yenilendiğini, Saffet KİRAZCI’ ya ait 4459 ve4461 parsel sayılı dükkan yerlerinin kamulaştırma bedeli olarak 6669 TL’ nin ödendiği ve belediyemiz adına tapu tecil işleminin sağlandığını,  belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet 20 tonluk lastik tekerlekli kırıcı aparatı ile birlikte ekskavatör iş makinası ile bir adet 8 tonluk traktör arkası çekimli çok fonksiyonlu arozöz tankının satın alınarak hizmete sunulduğunu, Abdülhamit Han Köprüsü ve bağlantı yollarının ayrıca eksik kalan diğer yerlerle ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile karşılıklı olarak çakıl asfalt protokolü yapıldığını ayrıca ilçenin güney girişi kooperatif evlerinden başlayan Ankara Caddesi ile Belediye Akaryakıt İstasyonundan devam eden Sağlık Mahallesi Soğuk Hava Deposundan sona eren Şehit Abdulkadir Tanık Caddesi için de aynı kuruma sıcak asfalt müracaatı yapıldığını ve protokol ve asfalt bedeli konusunda ilerleme sağlandığını, 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü Ankara İlinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğunu, 5 ve 6. Etap TOKİ konutları konusunda önümüzdeki günlerde para yatırma ve talep toplama işlemlerinin başlayacağını, Altunhisar Sulama Gölet’inin KOP hibe kaynağından kapalı sistem sulama konusunda üçlü protokol imzalarının atıldığı ve gerekçe raporunun tamamlandığını bu süreçten sonra proje ve yapım konusunda İl Özel İdaresi ve diğer kurumların programa alma vb. faaliyetlere geçileceğini 22 Ağustos 2017 günü Orman ve su işleri bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’ nun ilimize bir 14. Tesisin temel atma törenine katıldığını ve bu sırada ise belediye başkanı olarak belediyemizin yazılı talepleri olan Ömerli Deresi taşkın koruma, Altunhisar Gölet’i kapalı sistem ve yenileme ayrıca tabiat turizmini canlandıracak ve Kitreli Köyünden başlayıp Çukurkuyu kasabasından son bulacak “TREEKİNG” tabiat yürüyüş parkuru ile ilgili talebimizi yazılı ve şifa-i olarak zatıalilerine iletildiğini, Ecemiş suyu projesinin ilçemizi de kapsamadığını ve Aksaray İline geçişte yapılacağını ve Sayın bakanımızın şahsına atfen belediye başkanınca kaleme alınan “Zemzem Ruhlu Veysel Hocam” adlı şiirin okunarak takdim edildiğini Belediyemizce alınan tedbirler sayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramının coşkulu ve problemsiz bir şekilde kutlandığını kurban kesimlerinin ise talep eden vatandaşlarımızca belediye kesimhanesinde hijyenik şartlarda yapıldığını, belediyemizce planlanan 5. ve 6. tarım köy ve kaloriferli TOKİ konut yerlerinin jeolojik etütleri için sondaj makinasının ilçemize geldiğini bildirdi, izleyici Mustafa YAZKAN söz aldı. Hizmeti geçmiş tüm belediye başkanlarımızdan hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler diledi ve kaldırımlara daha özen gösterilmesini, mezarlık sulamasına daha çok hassasiyet gösterilmesini yaşayan gazilerimizin de isimlerinin cadde, sokak vb. yerlere verilerek değerlendirilmesini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:35’ da son verildi.

    

 

 Erdal SARI                                       Yavuz HIRA                           Davut MENDİ   

Meclis Başkanı                                   Katip Üye                              Katip Üye

2017 Temmuz Ayı Meclis Kararı

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 07.07.2017                                                                                                    Karar No: 2017/07

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı         : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler:

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait 2863 parsel sayılı çay bahçesine BAŞKAN SEYFULLAH ÖNEY PARKI ismi verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. 9 Haziran 2017 tarihinde defin etmiş bulunduğumuz 1984 – 1994 Yılları  Belediye Başkanlığı yapmış Merhum Turgut ÖZAL’ ın Başbakan olarak İlçemizi ziyareti ve gölet temel atma törenlerine katılması, İlçemizin sulama göletine kavuşması, içme suyu kuyusu, un fabrikası, başta olmak üzere çeşitli hizmetleri kazandırması hususunda çok fazla emeği olan  Merhum Seyfullah ÖNEY’ in isminin İlçe Merkezimizdeki Belediyemize ait çay bahçesinde yaşatılmasının uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra söz konusu çay bahçesine “BAŞKAN SEYFULLAH ÖNEY PARKI” isminin verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan Norm Kadronun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde standart hale getirilen D-3 (5000-7499) gurubu İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde Belediyemizin de yer aldığı norm kadro tablosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendi ve 49. maddeleri ile diğer mevzuatlar çerçevesinde aşağıdaki yazılı olan tablolar okunmak sureti ile açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Yüksekokul müracaat dosyamızın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adnan GÖRÜR beye İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ile birlikte 05.06.2017 günü saat 15:30’ da teslim edildiğini, rektör hocanın ise YÖK Başkanımızla görüşerek ilçemize yüksekokul açılması hususunda olumlu bilgi sunulduğu, yeni atanacak rektör hoca tarafından işlemlerin başlatılacağının tarafımıza iletildiğini, Karayolları Bölge Müdürü Sn. Şenol ALTINOK beyle 07.06.2017 günü telefonla görüşme yapılarak ilçemiz Boğas mevkiindeki dönel kavşak talebimizin 2017 yılı içerisinde yapılacağını, ayrıca Altunhisar Bor Arasında D-332 karayolumuzun Bor’ dan itibaren 10 km. kısmına sıcak asfalt yapılacağını, Altunhisar E-90 arası kalan 31 km. yol bölümünün ise 12m. genişliğinde viraj, kurp vb. iyileştirme programının yapıldığını, 13.06.2017 Salı Günü Ankara İline gidilerek TOKİ projeleri konusunda görüşmeler yapıldığını, İlçemize Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Konusunda (TDİOSB) girişimler başlatıldığını, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Faruk FIRATOĞLU ile İlçemiz Kır bölgesi arazi toplulaştırılması ihalesi ile ilgili görüşüldüğü ve ihale programına alındığını, önceden çevre yolu aydınlatma kazı bedeli ile ilgili girişimler yapılarak 22.900₺ paranın belediyemiz hesabına aktarılmasının sağlandığını, 10 Haziran 2017 tarihi Cumartesi Günü Dünya Yetimler Gününde tarafımızdan vesile olunarak iftar yemeği ikramı gerçekleştirildiği ve yine mali kaynağı şahsımızca karşılanarak 21 Haziran 2017 Çarşamba Günü toplu olarak iftar yemeği ikramı yapıldığını bildirdi ayrıca daha önceden belediyemizce İller Bankasına Müracaat ve takip ettiğimiz yaklaşık 90.000₺ bedelli 100/110 çaplı 2160m., 80/90 çaplı 3180m., 50/60 çaplı 2496m. PVC hibe boru ile birlikte 360+530+360 adet contaları 15.06.2017 tarihi Perşembe Günü belediyemiz görevlilerince teslim alınarak depolarımıza istif edildiğini,   Ramazan Bayramının sorunsuz, coşkulu bir şekilde inancımızın manevi ikliminde gerçekleştiğini, 01 Temmuz 2017 Cumartesi günü 6. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliklerinin Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Niğde AK Parti Milletvekili Erdoğan ÖZEGEN, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alparslan KAVAKLIOĞLU, Niğde Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN, Vali Yardımcıları, ilçe Kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent KÜÇÜKTUNA, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl genel ve belediye meclis üyeleri, Kurum Amirleri, Siyasi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımızın yoğun katılımlarıyla amacına uygun olarak Belediyemiz Zindan Vadisi Mesire Alanında yapıldığını, İlimize Pendik Kaymakamı Yılmaz ŞİMŞEK’ in Vali olarak atandığını bir önceki Valimiz Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU ise belediyemize de veda ziyaretine bulunarak 30 Haziran 2017 Cuma Günü ilimizden ayrıldığını, Niğde Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve 387 sayılı yazıları ile ilçemizde 4632 parsel sayılı yerin BÜYÜK SANAYİ ALANI olarak planlandığını belediyemizse ise uygun görüşle cevap verildiğini, ayrıca Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığından önceden talep ettiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Daire Başkanı Sayın Deniz ORUÇ koordinatör Feti MOLLA ile Mustafa AYDIN isimli heyetin 06/07 Temmuz 2017 Perşembe – Cuma günleri yer seçimi için İlçemize geldiklerini ve çalışmalara başladıklarını, önceden belediyemizce İl Koordinasyon Kurulunda dile getirdiğimiz Zindan Vadisi Mesire Alanının Turizm Eylem Planına alınması konusundaki talebimiz üzerine 08.07.2017 tarihi Cumartesi günü Adana Doğal Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Sayın Etem BOZ’ un ilçemize geleceğini ve yer üzerinde inceleme yapılacağını, belediye alacaklarının ise 1.200.000₺’na ulaştığını bu hususta vatandaşın ihmalkâr olduğunu, 2017 Temmuz ayı içerisinde tebligat, Ağustos Ayını takiben ise icra ve haciz işlemlerinin başlatılacağını bildirdi.  Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:00’ da son verildi.

 

      Erdal SARI                                  Yavuz HIRA                           Davut MENDİ

    Meclis Başkanı                              Katip Üye                              Katip Üye

2017 HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

Karar Tarihi: 02.06.2017                                                                                                    Karar No: 2017/06

Meclisi teşkil

Edenler.

Meclis Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                    : Kerim ARIÖZ, Kadir NAZLIKAYA, Abdulkadir DAĞTEKİN, Yavuz HIRA, Hakan DURUKAN, Halil AVŞAR, Davut MENDİ, Fevzi ACER.

Katılmayan Üyeler: Yaşar KUZUCU.

Gündemin Birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin İkinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Haziran ayı Belediye Meclisi toplantımızın İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin Üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü. Diğer maddelerin görüşülmesine geçilmeden Belediye Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2017 tarih ve bila sayılı iki ayrı gündem dışı önergenin gündeme alınması hususu açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde önergeler oy birliği ile kabul edilmesinin ardından görüşülerek karara bağlanmasına geçildi.

Gündemin Dördüncü (4.) Maddesinde yer alan Altunhisar Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 665 Sayılı Yazılarının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı söz konusu yazı ile İlçemiz Sağlık Mahallesi ada:111, parsel:1’ de kayıtlı mülkiyeti hazineye ait taşınmazın imar planında Askerlik Şubesi için tahsis edilen taşınmazın Altunhisar Kaymakamlığının 25.05.2017 tarih ve 665 sayılı yazısı ile ilgili kurumlarca askerlik şubesine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle tahsisin kaldırılıp TİCARİ ALANA dönüştürülmesinin talep edildiğini bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde ada:111, parsel:1’ de kayıtlı 2.323,50m2 mülkiyeti hazineye ait taşınmazın imar planında “TİCARİ ALAN” olarak değiştirilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c), (e) ve (u) Bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (a) bendi ile 9, 19. Maddeleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Beşinci (5.) Maddesinde yer alan İşçi Memur Sözleşmeleri Ayrıca Mal ve Hizmet Satın Alma iş ve işlemlerinde Çeşitli Kurumlar Arasında Belediye Başkanına Sözleşme ve Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Belediyemizin İşçi Memur Sözleşmeleri Ayrıca Mal ve Hizmet Satın Alma Konularında Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yetkisi verilmesinin zaruri olduğunu bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan Görüşme ve Müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) Bendi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Altıncı (6.) Maddesinde yer alan İlçemizde TOKİ – Belediye İşbirliğinde Tarım köy ve Sosyal Konutların yapılması ayrıca Belediye Başkanına söz konusu faaliyetlerde yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Kapanan belediyelerden ve civar köylerden göçün yaşandığı ilçemizde konut sıkıntısı baş göstermektedir. Hedefimiz, köy ve kasabalardaki halkımızın büyük şehirlere göçünü engellemek ve büyük şehirlerde kalan özellikle emekli hemşehrilerimizin anayurtlarına geri dönüşlerini hızlandırmak, hak sahiplerine kendi örf adet ve kültürlerinde daha yaşanabilir bir şehir sunmaktır. Bu vesile ile ilçemiz halkına 5. ve 6. etap olarak yerel kent mimarisine uygun ayrıca çağdaş mimariye dayalı ve depreme dayanıklı TOKİ Konutlarını kazandırmak birincil önceliğimizdir. Belediyemizce ilçe genelinde toplu konutlar için bir ay gibi kısa bir sürede anket çalışması yapılmış başta ilçe merkezi ve civar kasabalarda yaşayan hemşehrilerimiz olmak üzere ilçe dışında yaşayan hemşehrilerimizle birlikte 612 kişi başvuruda bulunmuştur. 331 hane tarımköy uygulamasını yoğun ilgiyle karşılamıştır. Bu doğrultuda idaremizce; 1- Sağlık Mahallesi’nde 1.Etap Toki Konutlarının hemen yanında 237 Ada 3 Parsel sayılı 7.863,11 m² taşınmaz üzerinde (2+1  75 adet, 3+1  75 adet) olmak üzere asgari 150 adet kaloriferli 6-9 katlı konutlar ile, 2- İstiklal Mahallesi’nde ise 5204 Parsel sayılı 108.279,49 m²  taşınmazın üzerinde Tarımköy Uygulamasının yapılması öngörülmekte olup projenin 300 – 400 m² arsa üzerinde 75 – 80 m² aralığında düşünüldüğü, alanın tamamının çitle çevrilmesi, sobalı olarak dizayn edilmesi, çatı üzeri güneş enerjili sıcak su üretimli olması, arsa bitişiğinden geçen baraj kanalından kapalı bahçe sulama sistemi yapılması asgari dört dükkanlı ticaret merkezi ile bir adet kapıcı dairesi inşa edilmesi, ayrıca konutların Selçuklu Mimarisi’ne uygun olarak düzenlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Toplu konut planlanan bölgelerde enerji nakil hattı, yol, içme suyu, kanalizasyon yağmur suyu drenaj vb. herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Her iki taşınmaz için Hazine’den gerekli izinler alınmış olup söz konusu projeler için kamu yararı gözetilerek uygun görüş bildirilmiş olup söz konusu projelerin hayata geçirilmesi konusunda her türlü resmi iş ve işlemlerde Belediye Başkanına yetki verilmesinin gerekli olduğunu bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde söz konusu teklif 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c, e, j, u) ve 75. Maddesinin (a, b, c, d) bentleri ile 3194 Sayılı İmar Kanununun (7,8,10,11,12,18,19) Maddeleri doğrultusunda söz konusu Toplu Konut Projelerinin Uygulanmasında yapılacak her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Erdal SARI’ ya yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Yedinci (7.) Maddesinde yer alan Belediyemizin Tüzel Kişiliğinde olan Şehit Ömer HALİSDEMİR Halı saha ve spor tesislerinin kiraya verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Söz konusu işletmenin asgari 3 yıl süre ile müstecire ihale edilmesinin uygun olacağını ilçemize yüksekokul açılması halinde ilgili işletmenin Niğde Üniversitesine devredileceği belirtilen şartlı ve koşullu bir şartname hazırlanmasının uygun olacağını bildirdi. Söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra ilgili teklif açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde söz konusu gündem maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) Bendi ile 75. Maddesinin a, b, c ve d bentleri doğrultusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Sekizinci (8.) Maddesinde yer alan 24.05.2017 tarih ve 10/504 sayılı Sn. Güllü EVREN’ e ait dilekçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Meclis Başkanı söz aldı. Söz konusu dilekçe içeriğinde Belediyemiz Zindan Vadisi Mesire Alanı içerisindeki uygun görülen doğal taşlarla yapılmış hazır bir çeşmeye önceden yapılan masraflarının karşılanması kaydı ile Mahmut – Güllü EVREN hayrat çeşmesi olarak isim verilmesinin talep edildiğini,  mesire alanı içerisindeki Zindan Konağı Batısındaki taş çeşmeye maliyetinin dilekçe sahibince Belediye Veznesine yatırılması şartıyla  “MAHMUT – GÜLLÜ EVREN” isminin verilmesinin uygun olacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra önerilen teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi ile aynı kanunun 81. Maddesi gereğince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesince söz konusu teklif oy çokluğu ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin Dokuzuncu (9.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı Söz aldı. Devlet Malzeme Ofisine 20 ton kapasiteli Hidromek marka kırıcılı ekskavatör iş makinasının sipariş edildiğini, 24 Mayıs 2017 tarihi Çarşamba günü Ömerli Deresi taşkın koruma tesislerinin proje yüklenicisi yetkilileri ile yerinde görüşülerek istişare yapıldığını, ağaçlandırma alanlarına takviye fidan dikimi yapıldığını ve sulamalarının aralıksız sürdürüldüğünü, çim biçme ve temizlik çalışmalarına devam edildiğini,  1 Temmuz 2017 tarihi Cumartesi günü yapılacak olan 6. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliklerinin hazırlıklarına başlanıldığını ve davetiyelerinin basıldığını Belediye Akaryakıt İstasyonu ile ilgili cezanın mahsuplaşması için Milli Emlak Denetimi Sayın Mehmet DOĞAN’ ın çalışmalara başladığını 01 Haziran 2017 tarihinde Ankara İlimize günübirlik ziyaret yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile YÖK İdaresinde temaslarda bulunulduğunu bildirdi.  Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:30 da son verildi.

 

 

      Erdal SARI                                  Yavuz HIRA                           Davut MENDİ

    Meclis Başkanı                            Katip Üye                               Katip Üye

2017 MAYIS AYI MECLİS KARARI

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 05.05.2017                                                                                                     Karar No:2017/5

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,

 Davut MENDİ, Yaşar KUZUCU, Halil AVŞAR, Fevzi ACER.

Katılmayan üyeler: Hakan DURUKAN

Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısının İlçemize, Niğde’mize ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Aziz şehitlerimiz ile Belediye Başkan ve Personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) Maddesinde yer alan 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Mali Yılı İdari ve Bütçe Kesin Hesabı 28.04.2017 tarih ve 2017- 17 Sayılı Belediye Encümeni kararı doğrultusunda, söz konusu kesin hesap Meclis Başkanınca Meclise tevdi edilerek bölüm bölüm ve madde madde görüşülerek müzakere edildi ve söz talebi olup olmadığı soruldu, söz talebi olmadığı görüldü, yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde 2016 mali yılı İdari ve Kesin (Bütçe) Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (b) ile aynı kanunun 64. maddesi doğrultusunda açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu bütçe kesin hesabı oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) Maddesinde Mahalli idareler ile 5393 Sayılı belediye kanunun 75. Maddesinin (c) bendinde sayılan kuruluşlar ile karşılıklı protokol dahilinde proje ve hizmet üretmek ayrıca belediye başkanına bu konuda imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi.

Meclis başkanı söz aldı. Önümüzdeki günlerde gerekirse özel idare ile asfalt ve diğer kurumlarla ise çeşitli proje ve girişimlerimizin olduğu bu doğrultuda ilgili yasanın meclise vermiş olduğu yetkiler

doğrultusunda karar alınması ve protokol, imza, sözleşme yetkisi verilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Yapılan görüşme ve istişarelerden sonra ilgili teklif 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesini ( d-e ve j) bentleri ile kanunun aynı 75. Maddesinin (a-b-c ve d )bentleri doğrultusunda açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) Maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkan vekili Sayın Abdulkadir DAĞTEKİN söz aldı. “20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 12:00 sularında ilçemiz Cumhuriyet Meydanı Atatürk heykeli önünde menfur ve kalleşçe bir saldırıya maruz kalan Belediye Başkanımız Sayın Erdal SARI’ nın kolundan yaralandığı 13 yaşındaki Celil ACER isimli öğrenci kardeşimizin de bu olayda başından yaralandığı, söz konusu hadiseyle ilgili Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sayın Valimiz Ertan PEYNİRCİOĞLU, Niğde milletvekilleri Sayın Alparslan KAVAKLIOĞLU  ve Erdoğan ÖZEGEN’ in, Kaymakamımız Ercan KAYABAŞI, tüm bürokratların, sağlık teşkilatının konuyla alakadar olduklarını, ilgili zanlının ise 04.05.2017 Perşembe günü 18:00 sularında yakalandığı ilimiz, ilçemiz ve ülkemiz de çok sayıda vakıf, dernek ve vatandaşlarımız telefon, sosyal medya aracılığı ile olayı kınadıklarını dolayısıyla söz konusu saldırıda her ne kadar Belediye Başkanımız Erdal SARI ve masum çocuğumuz Celil ACER’ e birer kurşun sıkılsa da ancak bunun ilçemize sıkılmış bir kurşun olarak değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu olay ilçemizde gerek yatırım yapmak isteyen işadamları gerekse var olan huzur kenti olarak devamı için olayı nefretle, lanetle kınadığımızı bu lekenin kaldırılması için öncelikle meclis olarak hazır olduğumuz topluca beyan edilmiştir. Belediyemizin talebi üzerine TOKİ Kentsel Yenileme Şube Başkanlığı Uzman Personeli Sayın Orhan MERCAN’ ın 07 Nisan 2017 tarihi Cuma Günü Saat 12:00’ da İlçemiz Aşağı, Orta ve Yukarı Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm için incelemelerde bulunduğunu ve konu ile ilgili belediyemize bir rapor sunulduğunu, Türkiye Belediyeler Birliğinden belediyemize 290.000 TL bedelli olarak alınan ve hibe edilen 2533 tipi Ford marka damperli kamyonun 08 Nisan 2017 Cumartesi Günü teslim alındığını ayrıca Belediyemizin öz kaynakları ile 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör iş makinası ile birlikte 1600 kg’lık kırıcı aparatının sipariş edildiği DMO aracılığı ile önümüzdeki günlerde makine parkımıza kazandırılacağını. 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusundaki referandumun ilçemizde sorunsuz bir şekilde tamamlandığı, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü ilimiz valisi Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU’ nun ilçe esnaflarımızın bir kısmı ile diğerlerini de ileriki tarihlerde tamamlamak üzere ziyaret ettiği İlçe Müftülüğü, Diyanet Vakfı, Cami Yaptırma ve Yaşatma derneğimizce hazırlanan kermese iştirak ettiklerini ve aynı gün Orman Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÜZMEZ’in ilçemize helikopterle teşrif buyurarak Zindan Vadisinde KOP OKUYOR programı çerçevesinde ağaç dikme programına katıldığını ayrıca 20.000 adet yayılıcı ardıç sözü verdiğini büyük ağaç takviyesini yapacağını ve genel müdürlük olarak ilçemizde belediyemizce belirlenen bir yerde park yapmak istediklerini bildirdi. Belediye kesimhanesinin ruhsat ve onay işlemlerinin tamamlandığını, yüksekokul müracaat için son aşamaya gelindiğini, büyük çiftçilerden, Ziraat Odası ve Koruma Başkanlığı mazot desteği alınarak önceden belediyemizce alınan meclis kararları doğrultusunda dağ, ova ve yayla yollarının, belediyemiz greyderi ve operatörleri ile rehabilite edildiğini, önceden belediyemizce İller Bankasından talep ve takip ettiğimiz 80.000 TL bedelli içme suyu borusunu ilgili kurumca ihale işlemlerine başlandığını, önümüzdeki günlerde tamamlanır tamamlanmaz belediyemize teslim edileceğini, 03.05.2017 Çarşamba günü itibari ile ilçe kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakan danışmanımız Sayın Ahmet ZEMBİLCİ ile Ankara’da makamında görüşülerek belediyemizce yapıma başlatılan kapalı garaj projesi İller Bankasına teslim edilerek hibe talebinde bulunulduğu ve aynı gün kaymakam beyle birlikte Diyanet İşleri kurumundaki imam, belletmen eksiklerinin tamamlanması için yazılı talepte bulunulduğu tine ilçe kaymakamımızla birlikte Orman Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÜZMEZ makamında ziyaret edilerek ilçemizde yapılacak yeni ağaçlandırma alanları konusunda görüşmeler sağlandığını, belediyemizce müracaat çalışması yapılan kaloriferli ve müstakil sobalı TOKİ konutları için TOKİ Finans Daire Başkanımız Sayın Ayhan KARACA’ ya dosyanın tekamül edilerek teslim edildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından daha önce talep edilen 13 tonluk çöp kamyonu için hatırlatma yapıldığını, belediyemizce planlanan KOP kaynağı tarafından yapılacak kapalı sistem Altunhisar sulama göleti için il heyetini 04.05.2017 Perşembe günü ilçemize olumlu görüş için gelişlerinin sağlandığı, önceden akaryakıt istasyonunun ticari alana dönüşmesi ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğüne belediyemize tahakkuk ettirilen 406.000 TL tutarındaki ceza doğrultusunda Milli Emlak Genel Müdürü Tufan BÜYÜKUZUN makamında görüşme ve olumlu bir sulh sürecine girildiğini, belediyemiz asli mezarlığı bitişiğinde 100 dönüme ek olarak talep edilen mezar yerine mera komisyonunca onaylandığını ve önümüzdeki günlerde tahmini olarak 78.000 TL ot bedeli talep edileceğini bildirdi. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:10 da son verildi.

            

 

 

                 Erdal SARI                                Yavuz HIRA                            Davut MENDİ

             Meclis Başkanı                               Katip Üye                                Katip Üye

2017 Yılı Nisan MECLİS KARAR TUTANAĞI

 

 

MECLİS KARAR KAĞIDI:

 

Karar Tarihi: 07.04.2017                                                                                                     Karar No : 2017/04

Meclisi teşkil

Edenler.

Belediye Başkanı     : Erdal SARI

Üyeler                        : Kerim ARIÖZ, Abdulkadir DAĞTEKİN, Kadir NAZLIKAYA, Yavuz HIRA,

Hakan DURUKAN, Davut MENDİ, Halil AVŞAR, Fevzi ACER.

Katılmayan üyeler : Yaşar KUZUCU.

Gündemin birinci (1.) Maddesinde yer alan Meclis yoklaması yapıldı, çoğunluğun var olduğu görüldü ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci (2.) Maddesinde yer alan, Meclis açılış konuşmasını Meclis Başkanı Erdal SARI yaptı ve 2017 yılı Nisan ayı Belediye Meclis toplantısının ilçemize, Niğde’mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilemesini takiben ebedi hayata irtihal etmiş başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ile belediye başkan ve personellerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin üçüncü (3.) Maddesinde yer alan bir önceki Meclis Karar tutanağı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince Meclise okundu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığı görüldü.

Gündemin dördüncü (4.) maddesinde yer alan Faaliyet raporunun Meclise sunulmasına geçildi. Meclis Başkan Vekilince 2016 yılı faaliyet raporunun meclise sunulmasını takiben söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebi olmadığı görüldü. Yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra Söz konusu rapor 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde Meclis Başkan Vekilince açık oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde ilgili rapor oy birliği ile onaylandı ve onaylanan raporun ilgili mevzuat gereğince bir örneği İçişleri Bakanlığına sunulması ve Belediye internet sitesi ile birlikte kamuoyuna da açıklanacağı belirtilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci (5.) maddesinde yer alan 2016 yılı Denetim Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Söz konusu rapor hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Meclis Başkanınca Meclise okunarak bilgi sunuldu, rapor hakkında söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görülerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı (6.) maddesinde yer alan yer alan Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarının seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu Meclis Başkanı Söz aldı Meclis İçinden Üye seçiminin yapılacağını bildirdi. Başkaca söz talebi olup olmadığı soruldu. Söz talebi olmadığı görüldü. Söz konusu komisyonların oluşturulması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (k) ve 24. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Plan Bütçe komisyonunun seçimine geçildi ve söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşması ayrıca, bir yıllık süre için geçerli olduğunun kararlaştırılmasını takiben Meclis Üyelerinden ve Parti gruplarından ilgili Komisyona aday olup olmadığı soruldu ve yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde uzlaşma sağlanmak sureti ile Mecliste temsil edilen üye sayıları da göz önünde bulundurularak komisyon için teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Kadir NAZLIKAYA 2. Kerim ARIÖZ, 3. Fevzi ACER açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyeler oy birliği ile bir yıllık süre ile plan bütçe komisyonuna seçilmelerini takiben Çevre ve Şehircilik komisyonunun seçimine geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu, söz konusu komisyonun 3 kişiden oluşmasının kararlaştırılmasını takiben yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde yine aynı mevzuat çerçevesinde teklif edilen Meclis Üyeleri 1. Abdulkadir DAĞTEKİN, 2. Yavuz HIRA, 3. Davut MENDİ’ nin isimleri açık oylamaya sunuldu, yapılan açık oylama neticesinde söz konusu üyelerin oy birliği ile bir yıllık süre ile Çevre ve Şehircilik Komisyonuna seçilmelerini takiben her iki komisyonun ise aralarından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçmeleri hususu bildirilerek söz konusu her iki komisyon üyelerinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile 32 ve 39. maddeleri gereğince huzur haklarının ödenmesi hususunun karar altına alınmasını takiben diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci (7.) maddesinde yer alan Belediye Encümen Üyelerinin seçilerek karara bağlanmasına geçildi. Söz talebi olup olmadığı soruldu ve söz talebinin olmadığı görüldü. Yapılan müzakerelerden sonra 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Meclis Üyesi Kadir NAZLIKAYA (6) altı oy yine Meclis Üyesi Hakan DURUKAN (6) altı oyla bir yıl süre ile Belediye Encümen üyeliklerine seçildiler. 2 (iki)  memur üyenin ise ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanınca belirlenerek atanmak üzere diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

 

Gündemin sekizinci (8.) maddesinde yer alan Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Nazım ve Uygula İmar Planı Yapım işi ile İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş’den 154.150,00-(yüzellidörtbinyüzelli) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. Maddesinin (c), (d) ve (u) ve aynı Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususu açık oylamaya sunuldu yapılan açık oylama neticesinde söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu (9.) maddesinde yer alan dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis Başkanı söz aldı 06 Mart 2017 tarihini takiben ilçemize asil kaymakam Sayın Ercan KAYABAŞI’ nın atamasının yapıldığını ve göreve başladığını, il dışından tahsis edilen fidanların ilçemize getirildiğini ve dikimlerinin süratle gerçekleştirildiğini, 03 Mart 2017 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHAEKİ’ nin ilimizi ziyaret ettiğini bakanlığı ile ilgi dört adet talebimizin yazılı olarak zat-i alillerine iletildiğini, şehir içerisindeki 15 adet kent parkının tel örgü çalışmalarına devam edildiğini, belediyemiz öz kaynakları ile DMO aracılığı ile bir adet 80-85 tip Tümosan marka traktör ile aynı usulle ayrıca bir adette ford tourneo connect marka zabıta hizmet aracı alınarak ve trafik tescillerinin yapılarak belediye makine parkına kazandırıldığını,  ayrıca 8kw gücünde bir adet jeneratör alındığını, İş-Kur TYP programı doğrultusunda belediyemize tahsis edilen 20 personelin 15.03.2017 tarihi itibariyle çalışmaya başladıklarını, belediye personellerimizden Şamma YALTI ve Murat ÖZDEMİR’ in emekliye ayrıldıklarını belediyemizce ise her iki personelimize teşekkür belgesi takdim edildiğini, ilçemiz Sağlık Mahallesinde planlanan 2+1 ve 3+1 konutlar ile İstiklal Mahallesinde planlanan tarım köy TOKİ konutları için anket çalışmalarına devam edildiğini, yüklenici kurumca çevre yolu aydınlatma projesinin tamamının hayata geçirildiğini ve hizmete sunulduğunu, 26 Mart 2017 tarihinde görevli bulunduğu Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde hain kahpe ve kalleş bölücü terör örgütü elamanlarınca Şehit edilen hemşerimiz ve kahraman kardeşimiz Helikopter ve Uçak Hava Teknisyen Astsubay Başçavuş Gökhan ALTINALANA komutanımızı ilçemize bağlı Ulukışla köyümüzde ilçe kurumları olarak tüm imkanlarımızı kesintisiz seferber etmek suretiyle yoğun bir katılımla 28 Mart 2017 Salı günü defnedildiğini, kaymakamlık, belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz sosyal konutlardan boş kalan 32 adedinin, kuralarının kaymakamlık toplantı salonunda çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini,  30 Mart 2017 tarihi Perşembe günü itibariyle ilçemizde Ayhan Şahenk Vakfı Mobil aracı ve uzman hekimlerince gün boyu genel sağlık muayenesi yapıldığını, Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstünün ve kaidesinin ve çevresinin tamamının bozulup, yıprandığı tespit edilmiş olup büstün yerine heykel konmak suretiyle, belediyemizce yapılan bir proje doğrultusunda düzenleme çalışmalarının başlatıldığını, 31 Mart 2017 Cuma günü Başbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul TÜRKEŞ ile Ankara Milletvekili Sayın Fatih ŞAHİN’ in belediyemizi ziyaret ettiğini, ayrıca Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa ATAŞ’ ın 05 Mart 2017 Çarşamba günü Saat 16:00 itibariyle belediyemizi ve Zindan Vadisi mesire alanını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduğunu, Han Köprüsün’ den başlamak suretiyle Bayat köprüsü istikametine DSİ ekipmanlarınca dere ıslahı yapılacağını ayrıca önceden belediyemize müracaatı yapılan Koru, Altındaş, Hanönü ve Kınık Mevkilerine enerji artırım ve trafo çalışmalarına önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını, Niğde İl Mera Komisyonundan talep ettiğimiz 100.000m2 ilave mezar yeri için talebimizin onaylandığını ve Belediyemize 78.300₺ ot bedeli tahakkuk ettirileceğini bildirdi. Toplantıya izleyici olarak katılan İlçe Kaymakamımız Sayın Ercan KAYABAŞI söz aldı. Kendisini tanıtmasını ve çalıştığı diğer yerleri belirtmesini takiben tüm çalışmalar için Belediye Meclisine teşekkür etti, faaliyetlerin, projelerin artarak devam etmesini temenni etti. Başkaca görüşülecek bir konu olmadığı görülerek toplantıya aynı gün saat 10:20’ de son verildi.

 

 

               Erdal SARI                                  Yavuz HIRA                               Davut MENDİ

                        Meclis Başkanı                               Katip Üye                                     Katip Üye

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAddN225TqpPE6QyM1lEN2jJMAGB1bJojQ&callback=initMap">