İlçemiz Sağlık Mahallesi 1 nci Bölgede 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulamasına ait duyuru

Belediyemiz tarafından 4734 sayılı ihale kanununun 22. Maddesinin d bendi “Doğrudan Temin” yöntemi ile Pir Harita Mühendislik Tic. Ltd. Şti bünyesine verilen, İlçemizde yapılmakta olan 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamasının yapılmasına ilişkin evraklar Kadastro ön kontrolü tamamlandıktan sonra hazırlanmış olup, İdaremiz tarafından gerekli kontrolleri yapılmıştır.

17.01.2020 Tarih 2 Nolu Encümen kararı ile başlatılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasına ait; İlçemiz Merkez 0 Ada 1730, 1731, 1732, 1744, 1745, 1747, 1748, 1941, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 5030, 5040 ve 5056 nolu parseller, Altunhisar Belediyesi adına yoldan ihdas sonucu oluşacak olan 7 adet (A, B, C, D, E, F ve G) parsel ile Maliye Hazinesi adına kuru dereden ihdas sonucu oluşacak olan 2 adet (H ve I) parselin içinde bulunduğu kısım düzenleme alanı olarak belirlenmiştir.

1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planlarına (06.12.2019 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile onaylanan L32-C-23-D-3-D ve M32-B-03-A-2-A paftalarına) uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde ve İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arsa ve Arazi Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin maddelerine istinaden yapılan arsa ve arazi düzenlemesi işi tamamlanmış olup, işin sorumlusu Pir Harita Mühendislik Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar düzenlemesine ait parselasyon planı, dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı oranı hesabı, ayırma çapları ve diğer teknik dokümanlar yazı ekindedir.

İmar uygulamasına giren toplam alan 35.035,19 m² olup, imar düzenlemesi sonucu imar parsellerine tahsis edilen toplam alanın 24.277,42 m² olarak, Düzenleme Ortaklık Payı Oranı kapsamında Kamuya ayrılan alan 10.757,77 m² olarak kabulünün yapılmasına, İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan hesaplama sonucu bulunan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranının 0.3070561 olarak kabulünün yapılmasına, Merkez 0 ada 1747 ve 5040 nolu parsellere ait düzenlenen ayırma çaplarının onaylanması ve imar düzenlemesi sonucu oluşan imar ada ve parsellerine ilişkin bilgi ve belgelerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği 1 ay süre ile askı ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

İlçemiz Sağlık Mahallesi 1 nci Bölgenin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması 15.06.2020 tarihinde Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.18. Madde uygulamasına itiraz edenlerin 1 (bir) ay içerisinde Belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ekler: 19 Sayfa

1 nolu 18. madde uygulaması