Uyarılar

2022 Yılı Haziran Ayı olağanüstü Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Haziran Ayı olağanüstü Meclis Toplantısı 13/06/2022 Pazartesi Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM    :

Yoklama, açılış, Saygı duruşu.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin “d” bendi gereğince Kanalizasyon inşaatı yapım işinin SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’nın yetkilendirilmesi.

 

Kapanış.

2022 Yılı Nisan Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Nisan Ayı olağan Meclis Toplantısı 01/04/2022 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

2022 Yılı Şubat Ayı olağan Meclis Toplantısı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Doğrultusunda; Belediye Başkanı Vedat KİRAZCI’ nın Meclis Başkanlığında 2022 Yılı Şubat Ayı olağan Meclis Toplantısı 04/02/2022 Cuma Günü Saat 10:00′ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Covid -19 kapsamında alınması gereken tedbirler alınarak Aşağıdaki Gündemle yapılacaktır

GÜNDEM

ALTUNHİSAR KÖYLERE HİZMETGÖTÜRME BİRLİĞİ TEKSTİL KENT YAPIM İHALESİ

NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ TEKSTİL KENT ‘’ 4 ADET TEKSTİL BİNASI’’ YAPIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. Birliğin;

a ) Adı : Niğde Altunhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği

 1. b)   Adresi   : Sağlık Mahallesi Kaymakamlık Binası 2.Kat ALTUNHİSAR
 2. c) Telefon numarası: 388.611.27.16
 3. d)   Faks numarası :388.611.27.16
 4. e) Elektronik Posta Adresi:
 5. İhale konusu yapım işinin;
 6. a) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Mad. Gereğince Açık İhale Usulü ile Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Alınmak suretiyle

b ) Yapılacağı Yer : Niğde Altunhisar Yeşilyurt köyü

c ) Niteliği, türü: Altunhisar İlçesi Tekstil Kent ‘’4 adet Tekstil Binası’’ Yapım İşi.

d)Miktarı: ‘’4 adet Tekstil Binası’’ Yapımı. Proje mahal listesi ve teknik şartnamede belirtilen imalatlar.

 1. e) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 ( on ) gün

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

e ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 180 ( Yüzseksen ) takvim günüdür.

 1. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Altunhisar Kaymakamlığı Toplantı Salonu – Altunhisar / NİĞDE

b ) Tarihi – Saati : 01/02/2022 Günü Saat: 11:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

1 Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar (En az 5 yıl deneyimli olacak) Çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.          

4.2.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

4.2.4. İdare Tarafından makine ve ekipmana ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.2.5. Benzer işe denk sayılacak mühendislik:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Rasmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş gruplarına ait B üst yapı bina işleri III Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

İnşaat veya Çevre Mühendisliği.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı Altunhisar Kaymakamlığı Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
 3. Teklifler ihale saatine kadar Kaymakamlık Hizmet Binası Toplantı Salonu adresine verilecektir

8.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.   Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. Ziraat Bankası Altunhisar Şube Müdürlüğündeki Altunhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TR44 0001 0009 7927 7708 4650 02 nolu iban hesabına yatırabilir. Teminat Mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

 

13.01.2022

İLANEN DUYURULUR

 

ÇOK KIYMETLİ HEMŞERİLERİMİZ; ALTUNHİSAR EVLERİ YAPI KOOPERATİFİ İNŞAATI BAŞLIYOR!

📌100 m2 340.000 TL, 120m2 375.000 TL olup %25 peşinat alınacaktır. Kat irtifa hakkı verildikten sonra konut kredisine başvuru yapılacak ve kalan kısmı krediye tabi tutulacak peşinatlarını yatıran üye sayısı kadar konuta başlanacaktır ve konutlar Kasım 2022’ de teslim edilecektir. Komple peşin ödeme yapan üyelerimiz kat seçme hakkına sahip olacaktır. Altunhisar Evleri Yapı Kooperatif İBAN Numarası TR42 0001 0009 7997 4942 5650 02 (Ödemeyi yapanlar açıklama kısmına Ad-Soyadlarını belirtmeleri gerekmektedir.)

Not:%25 peşinat 15.02.2022’e kadar yatırılması gerekmektedir.